• Žiacka školská rada

     • Štatút

     • Žiacka školská rada

       

      ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      Preambula

      Vytvorenie a fungovanie Žiackej školskej rady je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackej školskej rady vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.

       

      Článok 1

      Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a

      Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v Základnej škole A. Sládkoviča Sliač.

      Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. Pracujú v ňom žiaci od 4. po 9. ročník. Žiaci 4. ročníka sú v pozícii pozorovateľov bez volebného práva.

      Každú triedu v Žiackej školskej rade reprezentuje jeden poslanec. Pedagogických pracovníkov školy zastupujú dvaja učitelia druhého stupňa.

      Sídlom Žiackej školskej rady je Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač.

      Parlament  nemá právnu  subjektivitu a jeho hospodárenie  zabezpečuje Základná škola A. Sládkoviča.


       

      Článok 2

      P o s l a n i e   Ž i a c k e j  š k o l s k e j  r a d y

      Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

      Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.

      Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.

      Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.

      Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

       

      Článok 3

      O r g a n i z á c i a   č i n n o s t i  Ž i a c k e j  š k o l s k e j  r a d y

      Svojho zástupcu – poslanca, si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.

      Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.

      Poslanci si spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.

      Funkčné obdobie volených je jeden rok.

      Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

      Dospelý člen Žiackej školskej rady má pri hlasovaní iba poradný hlas.

      V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

      Zasadnutia Žiackej školskej rady sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda Žiackej školskej rady môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽP.

       

      Článok 4

      R o k o v a n i e   Ž i a c k e j  š k o l s k e j  r a d y

      Žiacka školská rada zasadá jedenkrát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.

      Program na rokovanie Žiackej školskej rady pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím na nástenke Žiackej školskej rady.

      Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.

      Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.

      V prípade potreby sa predseda Žiackej školskej rady obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľa školy a Radu školy.

      Predsedníctvo Žiackej školskej rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

      Žiacka školská rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

      Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

      Na prijatie štatútu Žiackej školskej rady a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

       

      Článok 5

      P ô s o b n o s ť    Ž i a c k e j  š k o l s k e j  r a d y

      Do pôsobnosti Žiackej školskej rady patrí:

      • právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy,
      • právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy,
      • právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné opatrenia pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok,
      • dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,
      • povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach,
      • upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod.),
      • podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,
      • podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie,
      • organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

       

      Článok 6

      P r á v a    a    p o v i n n o s t i   č l e n o v   Ž i a c k e j  š k o l s k e j  r a d y

      Člen Žiackej školskej rady má právo:

      • slobodne prehovoriť na zasadnutí Žiackej školskej rady,
      • hlasovať na zasadnutí Žiackej školskej rady,
      • byť volený do funkcií v Žiackej školskej rade,
      • byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou Žiackej školskej rady,
      • využívať materiálno-technické vybavenie Žiackej školskej rady i mimo jeho zasadnutí.

       

      Člen Žiackej školskej rady je povinný: 

      • zúčastňovať sa zasadnutí Žiackej školskej rady,
      • aktívne sa podieľať na činnosti Žiackej školskej rady,
      • riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.  

       

      Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

      Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

       

      Sliač dňa ....................

      Schválené dňa ........................

       

    • zatiaľ žiadne údaje