• Aktivity a súťaže

     • On-line zbierka pre UNICEF
      • On-line zbierka pre UNICEF

      • UNICEF nás prosí o pomoc pri  realizácii on-line zbierky.
        "Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK.   Pomôžte nám zdieľaním výzvy, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy
     • ZÁŽITKY NA STREDNOM SLOVENSKU – online súťaž o spoznávaní stredného Slovenska.
      • ZÁŽITKY NA STREDNOM SLOVENSKU – online súťaž o spoznávaní stredného Slovenska.

      • Aj počas domáceho vyučovania sa žiaci našej školy zapájali do rôznych celoslovenských súťaží, ktoré boli organizované online cez internet. Jednou z nich bola súťaž, ktorú organizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu v Banskej Bystrici  s názvom ZÁŽITKY NA STREDNOM SLOVENSKU.
     • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020
      • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020

      • Na základe odporúčania pani učiteľky geografie sa mohli žiaci 5. – 9. ročníka prihlásiť do geografickej online súťaže GQIQ 2020, ktorú organizuje Slovenská geografická spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MAPA Slovakia Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády.

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 21.marca 2020 vyjadrili svoje sympatie a podporu  ľuďom s DS.  Ďakujeme rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zapojili a poslali  nám fotografie farebných ponožiek. Teraz môžeme žiakov odmeniť len pochvalou. Ďakujeme tiež pani vychovávateľke Sekerešovej.             
                                                                      Iveta Novodomská, koordinátorka ŽŠR

        
     • Rusko mojimi farbami
      • Rusko mojimi farbami

      • Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali v dňoch 6. až 24. apríla tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva. "
        

      • Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom

      • Stredoslovenské múzeum ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom a podelili sa o svoj prínos k ochrane životného prostredia. Medzi nich patria aj žiaci nášho ŠKD.
      • Oznam pre deviatakov - prihlášky na strednú školu

      • Vážení rodičia a milí žiaci 9. ročníkov, na stránke školy v sekcii "Výchovná poradkyňa" nájdete bližšie informácie a harmonogram ku administrácii prihlášok na strednú školu. Stretnutie sa uskutoční v stredu 29.04.2020 pre žiakov 9.A a 30.04.2020 pre žiakov 9.B. 

       Mgr. N. Jurgová

        

      • ŠKD - Svetový deň Zeme

      • Do galérie ŠKD - Svetový deň Zeme boli pridané fotografie.

       Deň Zeme v ŠKD netradične. Deti 1. 4. a 6.oddelenia ŠKD sa s pani vychovávateľkami zapojili do výzvy Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vyrábali nákupné tašky zo starých tričiek.

     • Svetový deň Zeme 22. apríl
      • Svetový deň Zeme 22. apríl

      •  Žiaden človek by nemal stáť pomimo životného prostredia, pretože každý z nás je časťou prírodného sveta. Všetci sme závislí na životnom prostredí a ono závisí od nás. Každý z nás by si mal začať pripúšťať osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia.
     • Poplatky za školský klub a a réžie na stravu sú pozastavené až do odvolania
      • Poplatky za školský klub a a réžie na stravu sú pozastavené až do odvolania

      • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamujeme rodičom, že príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v školskom klube a na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni sú až do odvolania pozastavené.
        
      • V ŠKD tvorivo aj on line

      • Do galérie ŠKD tvorivo aj on line boli pridané fotografie.

       V ŠKD Pramienok tvorivo aj on line

       ŠKD Pramienok neprerušil svoju činnosť ani po zatvorení školy. Začiatky boli náročné, pretože veľká zodpovednosť a záťaž bola prenesená hlavne na rodičov. Preto touto cestou chcem poďakovať za ústretovosť a pochopenie všetkým  rodičom.
       Každá pani vychovávateľka si však našla cestu, ako zapojiť do aktivít deti a prebudiť v nich záujem o takúto  neobvyklú  výchovno-vzdelávaciu činnosť.
       Vymýšľame im rôzne aktivity, ktoré môžu realizovať v domácom prostredí. Komunikujeme s rodičmi, ktorí posielajú fotodokumentáciu aktivít a vypracovaných pracovných listov. Deti zároveň súťažia  medzi sebou a všetky aktivity sú vyhodnocované. Zapájajú sa aj deti so ŠVVP, čo ma veľmi teší.
       Pripravujeme nové on line aktivity , ktoré budú môcť deti vykonávať cez videokomunikáciu  so svojou pani vychovávateľkou. Dúfam, že po Veľkej noci sa nám to podarí zrealizovať a teším sa na vizuálny kontakt s našimi ( školskými) deťmi.
       Tatiana Groves, vedúca ŠKD

     • Literárna súťaž - Som doma kreatívny
      • Literárna súťaž - Som doma kreatívny

      • Si súťaživý a talentovaný žiak v tvorivom písaní ? Zapoj sa do školskej súťaže a vyhraj!
     • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR
      • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR

      • Na základe pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú školy zatvorené až do odvolania.
       Testovanie deviatakov nebude. Prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája 2020, potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30. júna 2020.
       Zápis do prvého ročníka sa uskutoční po 15. 4. 2020 v budove ZŠ bez prítomnosti dieťaťa. O presnom termíne budeme včas informovať. Zápis je možné urobiť elektronicky a prihláška je na stránke školy v hornom menu. V tomto období vás žiadame, aby ste uprednostnili elektronickú formu zápisu.
       Tieto usmernenia sa môžu meniť podľa pokynov MŠVVaŠ, preto vás prosíme, aby ste naďalej sledovali našu stránku školy.

       Rozhodnutie ministra školstva

     • 2 % z dane
      • 2 % z dane

      • Milí rodičia a priatelia školy!
       Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z daní pre OZ Sliačske pramene, IČO : 450 200 19, Pionierska 9, Sliač
       Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ Sliačske pramene.

      • ŠKD - Lesná škôlka - zážitkové učenie

      • Do galérie ŠKD - Lesná škôlka - zážitkové učenie boli pridané fotografie.

       Dňa 5.3.2020 sa v ŠKD uskutočnil workshop Lesná škôlka - zážitkové učenie. Skúsení sokoliari majstra Vagana hravou formou priblížili deťom samotnú prírodu a život v nej. Až pri týchto aktivitách sme pochopili význam slova zážitkové učenie, pretože pre deti to bol neskutočný zážitok, keď vkladali ruku do škatule a nevedeli, čo v nej je, keď im po hlavách skákal malý dravec, keď mohli pohladkať orla skalného. To všetko bol zážitok aj pre samotné pani vychovávateľky. Deti boli disciplinované a počúvali pokyny. Táto akcia sa nám veľmi páčila a môžem ju zhodnotiť ako jednu z najlepších.Mgr. Mária Holubková

      • Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov MŠVVaŠ SR vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

      • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva v tomto znení:

      • Usmernenie MŠ, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavírusu

      • V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia:
       Usmernenie MŠ SR k šíreniu koronavírusu

    • zatiaľ žiadne údaje