• Profil školy

     • Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

     • V tejto oblasti je škola na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa jednotlivých kategórií pripravená už niekoľko rokov nielen po personálnej stránke, ale i materiálovo. Má podmienky, stavebné úpravy priestorov pre vzdelávanie žiakov  telesne hendikepovaných (bezbarierový vstup, upravené hygienické zariadenie). Na škole je možné v požadovanom rozsahu zabezpečiť podľa potreby vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiakov:

      -       so zdravotným znevýhodnením,

      -       zo sociálne znevýhodneného prostredia,

      -       s nadaním.


       a)      Žiaci so zdravotným znevýhodnením:

       -      škola spolupracuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum                    špeciálno-pedagogického poradenstva,  centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a                  prevencie),

      -       odborné personálne zabezpečenie (dvaja špeciálni pedagógovia, výchovného poradca,                            koordinátor prevencie),

      -       spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby,

      -       materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov (špeciálne učebnice, učebné                              a kompenzačné pomôcky a pod.),

      -       individuálny výchovno-vzdelávací program spracovaný pre každého žiaka na každý predmet                (vypracovaný špeciálnym pedagógom a vyučujúcim daného predmetu, s určením počtu hodín                  žiaka u špeciálneho pedagóga týždenne a v kmeňovej triede, spolupráca so zákonným                            zástupcom),

      -       hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka podľa metodických pokynov,

      -       škola má zabezpečené počítačové programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

       

       b)  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

      -    škola zabezpečuje pre žiakov, za súčinnosti s mestským úradom, učebné pomôcky, ošatenie                   v nevyhnutne požadovanom rozsahu

      -    zabezpečuje pre žiakov stravu v stravovacom zariadení školy

      -    zabezpečuje možnosť prípravy žiaka v ŠKD pred i po vyučovaní

       

      c) Žiaci s nadaním:

       

      -    škola v triedach zabezpečuje rozvíjanie intelektového nadania žiakov navýšením hodinovej dotácie        hodín matematiky, slovenského jazyky, cudzieho jazyka, informatiky.

      -   škola zabezpečila priestorové úpravy tried - špecializovaných učební fyziky, výtvarnej výchovy,             hudobnej výchovy, regionálenj výchovy, počítačových učební, jazykového laboratória

      -    škola zabezpečuje spolupráca s výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie,

      -    škola má primerané materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov (špeciálne                   učebnice, encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová                              a rozmnožovacia technika a pod.)

    • zatiaľ žiadne údaje