• ŠKD Pramienok

     • Základné informácie o ŠKD

     •  

          Školský klub detí Pramienok 

       Školský klub detí  je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.
      Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v klubovni ŠKD a v areáli školy pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.
      V ŠKD si deti rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb.
      Účelne využívajú voľný čas, relaxujú po vyučovaní, formou didaktických hier si upevňujú svoje vedomosti.

       

      Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

      -         vzdelávacia

      -         spoločensko-vedná

      -         pracovno-technická

      -         prírodovedno-enviromentálna

      -         esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/

      -         telovýchovná, zdravotná a športová
       

      Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v oddeleniach :
       

      1. oddelenie: Zuzana Cviková

      2. oddelenie: Iveta Filipová

      3. oddelenie: Mária Holubková, Mgr.

      4. oddelenie: Zuzana Závišická

      5. oddelenie: Monika Sekerešová, Mgr.

      6. oddelenie: Tatiana Groves

        

      Prevádzka ŠKD


      06.00  -   7.30 hod.                 Ranný klub

      11.25  -  16.00 hod.                  Výchovná činnosť

      16.00  -  17.00 hod.                 Stretávací klub

       

      Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD
       

      Poplatok  za pobyt dieťaťa v ŠKD je 12 eur mesačne na jedno dieťa.

      Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD :

      - bezhotovostná platba na č.ú.  SK80 0200 0000 0016 3717 9057

      Poplatok je možné uhrádzať:
      mesačne - 12,-/mes.
      od septembra - do konca kalendárneho roka 48,- € / 4 mes.
      od januára do konca šk. roka 72,- € / 6 mes.
      alebo za celý školský rok - 120,- € / 10 mes.

       

    • zatiaľ žiadne údaje