• Výchovná poradkyňa

     • Náplň práce vžýchovného poradcu

      1. Informačná a poradenská činnosť VP pre žiakov, rodičov, triednych učiteľov, iným organizáciám.
      2. Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre rodičov žiakov zameraná na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti.
      3. Spolupráca s triednymi učiteľmi a náborovými pracovníkmi SŠ.
      4. Spolupráca s CPPP vo Zvolene, špeciálnym pedagógom a detskou lekárkou.
      5. Prehlbovanie poznatkov  a právneho vedomia žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.
      6. Spolupráca s koordinátorom prevencie drogových závislostí a prepojenie školy  s odbornými  inštitúciami pri zabezpečovaní úloh VP.
      7. Spolupráca so ŠVS v Banskej Bystrici v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ.
      8. Spolupráca  s mimovládnymi organizáciami a širokou miestnou komunitou pri predchádzaní všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.
      9. Poradensko- informačná a metodická činnosť v oblasti profesijnej orientácie a prípravy na voľbu povolania pre žiakov a rodičov.
      10. Využívanie účinných nástrojov na predchádzanie a následné riešenie prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, prejavov extrémizmu a pod.

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje