• Prehľad projektov

     • Národné projekty

     • Projekt Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia (2018 – 2021) – inkluzívny projekt Operačného programu Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond sa realizuje 36 mesiacov a jeho hlavnou aktivitou sú činnosti troch pedagogických asistentov. Ich úlohou je pedagogická činnosť zameraná na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Pedagogickí asistenti sa  venujú žiakom, ktorí majú ŠVVP a žiakom zo SZP, čím sa kmeňoví pedagógovia majú možnosť venovať ostatným žiakom. Výsledkom majú byť lepšie vzdelávacie výsledky v škole, pedagogickí asistenti pomáhajú skvalitňovať vyučovací proces, aj vzhľadom na to, že žiakom je venovaná dostatočná pozornosť. Zároveň sú prínosom aj pri pedagogickom dozore na prestávkach, pri príprave domácich úloh, pri vytváraní vzťahov s rodičmi. Okrem vyučovacieho procesu sú nápomocní aj pri krúžkovej činnosti. Zároveň sa rozvíja spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa pedagogickí asistenti usilujú o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prioritne pre marginalizované rómske komunity. Rozpočet: 108.540 EUR.

    • zatiaľ žiadne údaje