• Školská knižnica

     • Dokumenty školskej knižnice

     • Š T A T Ú T


      školskej knižnice      V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút školskej knižnice ZŠ A. Sládkoviča v Sliači. 
      Článok 1

      Základné ustanovenia


      (1) Školská knižnica v Základnej škole A. Sládkoviča v Sliači (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.

      (2) Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“)  Základnej školy A. Sládkoviča v Sliači (ďalej len „škola“).      Článok 2

      Názov, adresa a identifikačné číslo školy


      (1) Názov školy znie „Základná škola A. Sládkoviča“

      (2) Adresa školy: Pionierska 9, 96231 Sliač

      (3) Identifikačné číslo školy: 37 888 790

       


      Článok 3

      Názov a adresa knižnice


      (1) Názov knižnice znie „Školská knižnica v ZŠ A. Sládkoviča“

      (2) Adresa knižnice: Pionierska 9, 96231 Sliač      Článok 4

      Právne postavenie a riadenie knižnice


      (1) Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy A. Sládkoviča v Sliači. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľka školy.  

      (2) Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľka školy.

      (3) Riaditeľka školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka. 

      (4) Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľka školy zriadiť knižničnú radu.       Článok 5

      Dátum zriadenia knižnice


      Knižnica bola zriadená v roku 1962.      Článok 6

      Poslanie a úlohy knižnice


      (1) Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje

      a) slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,

      b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

      c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

      (2) Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

      a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

      b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice,

      c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

      d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

      e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

      f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

      g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,

      h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

      i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

      j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.      Článok 7

      Poskytovanie knižnično-informačných služieb


      (1) Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.

      (2) V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice v ZŠ A. Sládkoviča.       Článok 8

      Financovanie knižnice


      (1) Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

      (2) Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na

      a) doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

      b) mzdové náklady na školského knihovníka,

      c) priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.

      (3) Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.      Článok 9

      Kompetencie školského knihovníka


      (1) Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä

      a) budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,

      b) vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

      c) tvorbu a využívanie informačných zdrojov,

      d) sprostredkovanie a poskytovanie informácií,

      e) poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,

      f) poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,

      g) plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,

      h) vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

      (2) Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zákonom č.55 z 2.2.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Na schválenie ich predkladá riaditeľke školy.      Článok 10

      Záverečné ustanovenia


      (1) Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

      (2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 11.januára 2014.

      V Sliači dňa 2. septembra 2019 Mgr. Alžbeta Krúpová

                  riaditeľka školy


    • zatiaľ žiadne údaje