• Erasmus+ / eTwinning

     • KA2 WATER

     • Ocenenie za realizáciu projektu - Certifikát kvality

      Projekt VODA/WATER (2017 – 2019) – zámerom medzinárodného multilaterálneho projektu WATER = Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation v rámci programu Erasmus+ KA2 je formou jednotlivých aktivít a medzinárodných mobilít rozvíjať a zvyšovať kvalitu kľúčových kompetencií a inklúzie žiakov vo veku 13 - 15 rokov troch zapojených škôl (SR, ČR, PL) v 5 interdisciplinárnych oblastiach – geografia/matematika, biológia/fyzika/chémia, jazyk/literatúra/história, telesná kultúra  a práca s informačno-komunikačnými technológiami (IKT). Spoločným článkom všetkých disciplín sa stáva voda ako východisko, prostriedok edukácie a učebné prostredie v duchu environmentálnej výchovy. Hlavným cieľom je rozvoj odborných a jazykových zručností (prepojenie vzdelávania a praxe), čitateľskej gramotnosti, kritic. myslenia, manuálnych zručností a zručností v práci s IKT všetkých kategórií žiakov (vrátane sociálne/zdravotne/ekonomicky znevýhodnených), ako aj následné uznanie nadobudnutých zručností a kompetencií prostredníctvom európskych nástrojov (napr. Youthpass). Cieľom je vytvoriť také vyučovacie podmienky, ktoré umožnia bádateľský, heuristický a multisenzorický spôsob výučby - efektívne prepájajúci moderné teoretické poznatky s praktickou skúsenosťou v špecifických terénnych podmienkach 3 krajín. Osobitnú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí vďaka názornému učeniu sa a názorným pomôckam nadobudnú väčšie príležitosti na skutočnú inklúziu vo vzdelávaní. Rozpočet: 66.280 EUR.

      1. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE - POĽSKO

      Prvé nadnárodné stretnutie sa konalo v termíne 27.- 29. 11. 2017 v Poľsku. Za slovenskú školu sa Nadnárodnéhoprojektového stretnutia zúčastnili Mgr. Robert Borbély, PhD. (v tom čase koordinátor projektu, vyučujúci nemeckého a slovneského jazyka), Mgr. Eva Pintérová (zástupkyňa riaditeľky školy a vyučujúca ANJ) a Mgr. Katarína Krutá (riaditeľka školy a vyučujúca slovenského jazyka). Z českej školy sa stretnutia zúčastnili Jana Anděl Valečková (školská koordinátorka projektu), Dalibor Husák (vedúci záujmového útvaru), za poľskú školu Urszula Potaś (riaditeľka školy), Malgorzata Walczykiewicz (školská koordinátorka projektu), Irena Nowak, Malgorzata Gadzinska, Katarzyna Szymkowiak (vyučujúce).

      Priebeh stretnutia:

      - Nadviazanie reálnej partnerskej spolupráce, vytvorenie dobrej základne pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu,vzájomné spoznávanie sa a spriatelenie sa.

      - Predstavenie a preskúmanie témy partnerstva prostredníctvom empirických aktivít, zameriavajúcich sa konkrétne na individuálne a kultúrne porozumenie rozmanitosti a úspechu.

      - Vytvorenie spoločných pokynov pre spoluprácu, komunikáciu a vyšpecifikovanie kvalitatívnych štandardov.

      - Naplánovanie a rozdelenie detailných úloh a povinností ("priateľ na telefón", kontrola rozpočtu, diseminačné plány a stabilné osoby v projekte).

      - Odsúhlasenie nevyhnutných procedúr a dohôd.

      - Naplánovanie kontrolnej a hodnotiacej činnosti.

      - Oboznámenie sa s možnosťami využívania rôznych pomôcok a metód pre výskum a pozorovanie prírody v okolí škôl.

      - Kontaktovanie sa s miestnou samosprávou, predstaviteľmi mesta a jeho kultúrno-vzdelávacích inštitúcií v kontexte európskej spolupráce.

      - Návšteva školy, prehliadka projektových priestorov, oboznámenie sa so vzdelávacím systémom v Poľsku, kultúrny program žiakov a učiteľov školy s reáliami Poľska.

      - Prehliadka európsky hodnotných miest v regióne Veľkopoľsko - Biskupin, Gniezno, Poznań s odborným výkladom a projektovým kontextom.

       

      - Vystavenie certifikátov účastníkom nadnárodného projektového stretnutia.

      https://www.sliac.sk/download_file_f.php?id=914148 

      1. KRÁTKODOBÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA - POĽSKO

      Prvá krátkodobá vzdelávacia aktivita bola v Poľsku v týždni od 11.- 15. júna 2018 v Mielżyne. V pondelok, po slávnostnom otvorení, žiaci rozdelení do medzinárodných skupín modelovali tok rieky, merali fyzikálne a chemické vlastnosti miestnej riečky ai. V utorok nás čakala exkurzia do Vroclavi, kde sme navštívili Hydropolis, centrum náuky a vedy o vode. Žiaci si najskôr v laboratóriu vyskúšali rôzne pokusy s vodou a potom mali prehliadku centra. Popoludní navštívili ZOO, kde ich zaujalo najmä Afrikarium a oceanárium - priechod presklenými tunelmi a okolo akvárií, v ktorých pozorovali vodné živočíchy. V stredu dopoludnia sa venovali zábavným pokusom s vodou v škole. Popoludní sa vydali do Skorzęcinu, kde si pripomenuli slovanskú tradíciu svätojánskej noci. Ozdobení venčekmi z papierových kvetov žiaci vhodili do tamojšieho jazera venčeky zo živých kvetín. Potom mali táborák a za spevu piesní a pri opekaní strávili nezabudnuteľný večer. Vo štvrtok dopoludnia navštívili Ostrów Lednicki, kde sa deti oboznámili s najstaršími poľskými dejinami, ktoré sú prepojené s dejinami Českej republiky. Popoludní ich čakala návšteva najväčšieho poľského akvaparku, Termy Maltanskie v Poznani. Na tobogánoch a iných vodných atrakciách športovo prežili deň vo vode. Piatkové dopoludnie bolo venované zhodnoteniu celého stretnutia. Žiaci tvorili plagáty o aktivitách, ktorých sa zúčastnili. Následne jednotlivé skupiny odprezentovali postery ostatným. Stretnutie slávnostne zakončila riaditeľka školy, pani Urszula Potaś, a nasledovala zábava vonku s obrím bublifukom. Večer v školskej telocvični bola spoločná slávnostná večera. https://zssliac.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=439#photos:album:439

      2. KRÁTKODOBÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA - SLOVENSKO

      Druhé stretnutie sa konalo v týždni od 15. – 19. 10. 2018 v ZŠ Sliač. Slávnostné otvorenie projektového stretnutia sa konalo v kine Hron, kde boli pozvaní aj zástupcovia Mesta Sliač a zástupkyňa Slovenského inštitútu mládeže Iuventa. Absolventka našej základnej školy, Paulína Púpalová, celý program moderovala. Okrem kultúrneho programu pripraveného žiakmi školy sme mali možnosť vidieť tri videá vytvorené žiakmi, v ktorých nám predstavili svoju školu. Po prehliadke školy a teambuildingových aktivitách, každý žiak dostal odznak s logom projektu a svojím menom, rozdelili sa do medzinárodných skupín a pracovali na troch stanovištiach – literárnom, v PC učebni si vyrobili kvapku v 3D tlačiarni a v školskej kuchynke si napiekli medovníčky z formičiek z 3D tlačiarne. Podvečer patril prechádzke do kúpeľov, kde žiaci ochutnali vodu z prameňov. V utorok sme išli do terénu. Prvá zastávka bola v čističke odpadových vôd vo Zvolene, nasledoval výstup na Pustý hrad a poobede boli žiaci a učitelia zrelaxovať v Aquaparku v Kováčovej. Streda patrila učeniu na stanovištiach. Žiaci si vyzdobili textilné tašky a v školskej záhrade riešili úlohy spojené s cyklom vody, množstvom vody na Zemi a vyskúšali si filtráciu vody cez rôzne vrstvy. V chemickom laboratóriu robili tri pokusy a skúmali chemické vlastnosti vody. Letisko Sliač navštívili poobede. Vo štvrtok ráno išli na exkurziu Bratislavy. Najprv sa previezli loďou po Dunaji, navštívili Vodárenské múzeum, kde mali možnosť urobiť rozhovor do rozhlasovej relácie o projekte a po obede sme sa vybrali na návštevu do Iuventy - info v nasledovnom linku na webovej stránke Iuventa:

      https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/ucastnici-projektu-water-voda-v-iuvente.alej?ind=. 

      Západ slnka a sútok riek Dunaja a Moravy sme si pozreli na Devíne, v neskorých večerných hodinách sa vrátili domov. V piatok sme sa vybrali na breh Hrona a z prírodných materiálov (listy, kamene, kvety, konáriky) vlastnoručne v 5 tímoch vyrobili mandaly, rámiky na fotografie a plťky. Tie spoločne pustili dole riekou. Poobede sa konal výchovný koncert Ecotour Thomasa Puskailera. Rozlúčkový večierok otvoril pán riaditeľ zhodnotením celotýždňovej činnosti žiakov. Každý uúčastník dostal certifikát a malý  darček. Nechýbala sladká torta s logom projektu.

      3. KRÁTKODOBÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA - ČESKÁ REPUBLIKA

      3. krátkodobá vzdelávacia aktivita sa uskutočnila 10.- 15. júna 2019 v českej základnej škole v Přimde. V pondelok bolo otvorenie stretnutia, ice-breakers, rozdelenie do tímov, predstavenie tímov, actionbound po Přimde, tvorba modelov ekosystémov. V utorok bola exkurzia v prírodnej rezervácii SOOS, kde žiaci pracovali s pracovnými listami, poobede bola návšteva Aquaforum vo Františkových Lazňach, a návšteva v Boheminium parku v Mariánskych Lázňach. V stredu žiaci vyrábali vodné mlyny a plťky, a ilustrovali čitateľský denník s príbehmi o vode, poobede v časti Milov si vyskúšali ryžovanie zlata s odborníkom. Vo štvrok žiaci navštívili ZOO v Plzni - edukatívny program České rieky a vedecké centrum Techmaniu. Popoludní absolvovali plavbu loďou po jazere Hracholusky. Večer bola opekačka a spev piesni o vode. Piatok bol venovaný zhrnutiu a slávnostnému ukončeniu aktivít a odovzdaniu certifikátov. Popoludní mali žiaci šporotvé súťaže a aktivity v bazéne, Na záver vyučujúci pred budovou školy zasadili strom priateľstva.

      2. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE - ČESKÁ REPUBLIKA

      Druhé nadnárodné stretnutie sa konalo v termíne 16.-18. september 2019 v ZŠ Přimda. Zo slovenskej školy sa ho zúčastnila Mgr. Alžbeta Krúpová, (riaditeľka školy, vyučujúca anglického jazyka a zároveň koordinátorka projektu) a Mgr. Martina Fulopová (učiteľka matematiky a anglického jazyka). Z poľskej školy sa stretnutia zúčastnili Malgorzata Walczykiewicz (školská koordinátorka projektu), Katarzyna Szymkowiak (vyučujúca anglického jazyka), Irena Nowak (matematika, chémia) and Malgorzata Gadzinska (geografia, technika, giológia). Projektové stretnutie organizovala Jana Andel Valečková (školská koordinátorka), Marcela Husáková (riaditeľka školy), Kateřina Porazíková a Jitka Petrusová (vyučujúce). Stretnutie bolo zamerané na hodnotenie celého priebehu projektu a dokončenie výstupov. Účastníci stretnutia sa venovali prehľadu aktivít počas trvania projektu a pracovali na disemináci projektu. Spoločne pracovali na jednotlivých častiach záverečnej správy, diskutovali o tých aktivitách, ktoré je potrebné do konca projektu dokončiť a pripraviť tlačené a elektronické formy výstupov. Spolupráca všetkých členov bola na vysokej úrovni. V programe bol kultúrny historicko-geografický exkurz do okolia - navštívili sme Hrad Kozel a Štáhlavy v Starom Plzenci. Exkurzia vo výrobe Bohemian sektu bola príjemným spestrením programu, mnoho sme sa dozvedeli o histórii, pôvode a výrobe tohto nápoja. Na záver stretnutia, na pracovnom stretnutí boli dohodnuté termíny doplnenia materiálov do Twinspace, aktualizácie a informácie v mobility tool. Po odovzdaní certifikátov bolo nadnárodné stretnutie ukončené a účastníci odcestovali domov.

      • Poďakovanie

      • Vážený pán riaditeľ, vážení učitelia,

       ďakujem za prejavené uznanie a poďakovanie za doterajšiu spoluprácu v rámci realizácie projektu Erasmus+ „VODA“. Minulý rok bol pre mňa a pre vyučujúcich Szkoły Podstawowej w Mielżinie obdobím, ktoré sa pričinilo o zvýšenie našich odborných kompetencií a umožnilo nadviazanie nových známostí. Mohli sme spoznať školu v Sliači, úžasných učiteľov, ako aj tvorivé a inovatívne metódy práce. V rámci výmeny osvedčených skúseností sme predstavili naše metódy a formy práce so žiakmi. Vďaka stretnutiam a mobilitám žiakov sme prehĺbili európsku integráciu, spoznali sme spôsoby ochrany prostredia a vodných zdrojov našich krajín. Prelomili sme stereotypy týkajúce sa našich národov, zlepšili sme kompetencie v anglickom jazyku. Spoznali sme veľa slov zo slovenského a českého jazyka. Zistili sme, že dokážeme spolupracovať, riešiť problémy a multikultúrnosť nie je pre nás prekážkou, ale šancou spolužitia v zjednotenej Európe.

       S úctou

       Urszula Potaś, riaditeľka školy 

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje