• Zelená škola

     • Akčný plán Zelenej školy

     • Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola A. Sládkoviča Sliač

      ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  Energia           pre certifikačné obdobie:  2019/2020, 2020/2021

      Silné stránky

      Slabé stránky

      Cez prestávky zhasíname svetlá

      Staré rozvody elektriny

      Nekúrime, kým to nie je nutné

      Únik tepla cez hlavný vchod

      Stojany na bicykle pri škole.

      Elektronika v stand by režime

      V triedach neónky

      Chladné triedy a chodba v prístavbe – prikuruje sa ohrievačmi

      Vymenené okná

       

      Zateplené budovy

       

      EAP písomne schválila: Zuzana Gallayová

       

      Dátum schválenia:

      16. 5. 2020

      Ciele

      Aktivity

      Zodpovedná osoba a termín

      Indikátor /

      Ukazovateľ úspechu

      Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

      CIEĽ 1:

      Znížiť spotrebu energie do mája 2021 v porovnaní s rokom 2019 o 10%

       

       

      AKTIVITA 1:
      Šetríme energiu so Šťukesom

      zodp.Mgr. D. Slovíková


       

      T: február 2020

      Zapoja sa žiaci I. stupňa 5 tried

       koláž vytvorená v 1.C,2.A,3.B,4.A,4.B

      -odoslané práce  1.C,3.B,4.B

      -odoslané práce z 1.C,3.B,4.B

      AKTIVITA 2:

      Alternatívne zdroje energie – tvorba prezentácií o jednotlivých typoch

      zodp. Mgr.Jurgová,

      Mgr. Storoška

       


      T: február-marec2020

      Prezentácie vytvoria žiaci 8. a 9.ročníka + ukážky 3D modelov

      - vytvorené projekty na CHE v 9.A,B - 2020

      - 2021 prezentácie INF

      -veterná vrtuľka, vodné koleso, slnečný varič

       

       

      AKTIVITA 3:

      Rovesnícke vzdelávanie – žiaci 8. a 9. ročníka vysvetlia spolužiakom typy alternatívnych zdrojov energie

      zodp.Mgr. D. Slovíková

      Mgr. R. Martinská

      Kolégium - Urdová,    Mašurová, Kapustová

       

       

      T: apríl 2021

      90% žiakov školy bude informovaných o alternatívnych zdrojoch energie spolužiakmi

      23.4. - rovesnícke vzdelávanie na I. stupni- DEŇ ZEME

      AKTIVITA 4:

      Odpis spotreby energie mesačne

      zodp. p. školník Dubecký

      Kolégium

      T: celé obdobie

      Tabuľka spotreby el. energie

      Tabuľka spracovaná v exceli a doplnená grafom žiakmi 7. roč.

      AKTIVITA 5:

      Anketa – Ako sa dá ušetriť energia v domácnosti
       

      zodp. Mgr. I. Oltmanová

      Kolégium-Galošová, Uhrinová,Homolová, Soukup, Išteneš, Valverde

       

       

       

       

      T: apríl 2021

      Do ankety sa zapojí 50 obyvateľov obce a žiakov. Anketu urobia žiaci v meste pri príležitosti dňa Zeme. Vyhodnotenie na stránke školy.

      Typ ako šetriť v letáku

      Anketa  zverejnená na edupage

      Vyhodnotenie na stránke školy

      AKTIVITA 6:

      31 typov ako šetriť energiu – príprava letáku

      zodp.Mgr. I. Oltmanová

      Kolégium- Urdová, Mašurová, Kapustová

      T: apríl 2021

      Zhotovenie 30 ks letákov pre verejnosť

      Letáky pripravené - zverejnené na vývesnej tabuli a na stránke školy

      AKTIVITA 7:

      Energokvíz:

      Rovesnícke vzdelávanie

      zodp.Mgr. I. Oltmanová Kolégium Bystriansky, soukup, Urdová, Homolová

       

      T: apríl 2021

      Príprava a realizácia kvízu žiakmi 8 a 9. roč.

      90% žiakov I. stupňa

      Kvíz pripravený pre II. stupeň

      22.4. súťažili triedy 8. a 9. roč.

      AKTIVITA 8:

      Zhotovenie pareniska – využitie slnečnej energie

       

      zodp. Mgr. Ištván

       

      T: apríl – máj  2021

      Vybudovania pareniska sa zúčastní 20 žiakov 7. roč.

      Jún 2020 nové vyvýšené záhony - pripravené na využitie.

      AKTIVITA 9:

      Exkurzia v elektrárni Mochovce

      zodp. Mgr. Ľ. Štrbík, Kolégium

       

       

      T: : máj 2021

      Exkurzie sa zúčastnia žiaci 8. a 9. ročníka

      Reportáž v školskom časopise- Odkiaľ je naša energia

       

      AKTIVITA 10:

      Funkcia pareniska – využitie slnečnej energie

       

      zodp. vyuč. biológie


       

       

      T: : apríl 2021

      Žiaci 4.a 6.roč.- 40 žiakov sa oboznámia s funkciou a významom pareniska

      Vysvetlené na hodine prírodovedy, biológie aj techniky

       

      AKTIVITA 11:

      Exkurzia vzdelávacie centrum ZAJEŽOVÁ

      zodp.Mgr. D. Slovíková

       

      T:  máj 2021

      Zúčastnia sa žiaci 6. a 7. ročníka

       

      AKTIVITA 12:

      Deň bez áut

      zodp. Mgr. Z. Šupová Kolégium

       

      T: september 2020

      70% žiakov a zamestnancov školy príde do školy inak ako autom. Pešobus pre mladších žiakov. Starší žiaci na bicykli  do školy.

      - celá škola zapojená do projektov Pešobus, Do školy na bicykli

      Anketa medzi žiakmi a zamestnancami

      -vyhodnotená

      AKTIVITA 13:

      Vyhodnotenie odpisu spotreby energie

      zodp.
      Mgr. D.Slovíková,8.B

       

       T: september 2020

      Tabuľka a graf spotreby energie – zverejnenie na web stránke školy

      Tabuľka spracovaná v exceli a doplnená grafom žiakmi 7. roč.

      AKTIVITA 14:

      ,,Šarkaniáda"- ukážka sily veternej energie

      zodp.Mgr. R. Martinská


       

      T: október 2020

      Žiaci I. stupňa sa zapoja do výroby a púšťania šarkanov

      - výroba šarkanov z odpadového materiálu a púšťanie na školskom ihrisku

      AKTIVITA 15:

      Oznam o aktivitách Zelenej školy na informačnej tabuli v meste

      zodp.Mgr. Šupová –Kolégium, Galošová, Homolová, Uhrinová, Valverde

      .

      T: počas celého obdobia

      Informácie na informačnej tabuli v meste

      Min. raz za 2 mesiace

      Priebežne na stránke školy

      AKTIVITA 16:

      Hliadky únikov energie, hliadky na kontrolu vetrania, kúrenia

      Zodp.: Kolégium

       

      T: október 2020 – apríl 2021

      100% účasť žiakov pri hliadkovaní Raz týždenne prejde tím energetických expertov triedy a upozorňuje  na zistené nedostatky

      Nahradené auditom energia v domácnosti

      PL spracovali siedmaci

      AKTIVITA 17:

      Meranie teploty v triedach

       

      Zodp.:rozšírené Kolégium

       

      T: október 2020 – apríl 2021

      100% účasť žiakov

      členovia kolégia sledujú teplotu vo svojich triedach a regulujú na radiátoroch

      Nahradené auditom energia v domácnosti

      AKTIVITA 18:

      Divadlo o energii

      zodp. Divadelný krúžok

       

      T december 2020

      Žiaci nacvičia na Vianočnú akadémiu divadlo o energii – informovanie verejnosti - video

       

       

      AKTIVITA 19

      Využi správne svoju energiu

      zodp. Mgr. R. Ištván

       

      T: : december 2020

      Účasť8 tímov na turnaji vo florbale

      1 tím-5žiakov

      Nahradené akciou DO ŠKOLY NA BICYKLI -

      celá škola

       

      AKTIVITA 20:

      Oznam o aktivitách Zelenej školy v školskom časopise

      zodp.Mgr. M. Borbélyová–Kolégium, Galošová, Homolová, Uhrinová, Valverde

      T: počas celého obdobia

      Informácie podávať v každom čísle časopisu

      priebežne

       

      AKTIVITA 22:

      Recyklo-zber elektroodpadu a bateriek

       

      zodp. Mgr. Šupová

       

      T: február 2021

      Zapojiť každú triedu

       

      Október 2020 zber elektroodpadu a papiera

      -zber bateriek priebežne 

       

      AKTIVITA 23:

      Elektronika v stand by režime

      zodp. Vyučujúci zodpovední za učebne a zborovne

      T: počas celého obdobia

      Zapojiť všetkých učiteľov

      priebežne 

       

      AKTIVITA 24:

      Rekonštrukcia kotolne

      zodp. vedenie školy a zriaďovateľ

      T: október 2020

      Predpísaná teplota v celej škole

      Október 2020 kotolňa obnovená

                 

       Aktivity nad rámec Akčného plánu. 

      Výmena svietidiel v triedach - úspora a lepšia svietivosť

      Zber papiera a elektroodpadu

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje