• Škola bez nenávisti

     • Naša škola sa zapojila do pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti, ktorý spustila Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR. Zámerom pilotného ročníka programu je overenie štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Zapojené školy získajú certifikát kvality, ak ich školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:
      prevenciu šikanovania a kyberšikanovania; prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; vzájomný rešpekt v komunikácii; toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií; rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv; zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť a spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže. 

       

    • zatiaľ žiadne údaje