• Odovzdanie darčekov našim seniorom
     • Odovzdanie darčekov našim seniorom
     • Odovzdanie darčekov našim seniorom
     • Ocenenie za realizáciu projektu - Certifikát kvality
     • Ocenenie za realizáciu projektu - Certifikát kvality
     • Ocenenie za realizáciu projektu - Certifikát kvality
     • Vyhodnotenie denného letného tábora "Leto volá"
     • Vyhodnotenie denného letného tábora "Leto volá"
     • Vyhodnotenie denného letného tábora "Leto volá"
     • Vyhodnotenie denného letného tábora "Leto volá"
    •    

      

      

      

    • POKYN K OTVORENIU ŠKOLY - jún 2020

    •  

     Vážení rodičia, milí žiaci, v  prílohe nájdete informácie ku priebehu vyučovania v mesiaci jún 2020. 

     Pokyny upravujúce podmienky vyučovania od 1.6.2020

     Pri nástupe žiaka dňa 1.6.2020, prosím, odovzdajte pedagogickému dozoru pri vchode do budovy vyplnené a podpísané nasledovné vyhlásenie:

     Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

     Od 15.06.2020 sa upravujú organizačné podmienky pre prevádzku základnej školy nasledovne:

     - prevádzka základnej školy, vrátane školského klubu a zariadenia
       školského stravovania je maximálne 10 hodín denne – prispôsobená
       podľa potrieb zákonných zástupcov a podmienok školy, ranný klub
       bude v prevádzke od 6:30 do 7:30 hod.  

     - riaditeľka školy zabezpečí, aby v jednotlivých triedach 1. – 5. roč.
       bol dodržaný najvyšší počet žiakov stanovený zákonom č. 245/2008
       Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v  z.n.p.

      - riaditeľka školy naďalej zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov
       1.- 5. ročníka, ktorí nenastúpili do základnej školy a pre žiakov
       šiestych až deviatych ročníkov.

     - školám sa odporúča naďalej vykonávať zdravotný filter a
       dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      

     POĎAKOVANIE

     Ďakujeme firmám Kamiko.sk z Banskej Bystrice za zásobníky na papierové utierky, Vegomarketing s.r.o. za stojan na dezinfekciu a firme Dekona.sk Zvolen za 4 ks stojanov na dezinfekciu, ktoré nám pomohli splniť hygienické podmienky  pri znovuotvorení školy.

                                                  

                               DENNÝ LETNÝ TÁBOR

     Chodiť do školy cez prázdniny vôbec nemusí byť nudné a otravné. Síce deti do školy prídu, ale naši pedagógovia pre ne pripravili pestrý a zaujímavý program. Dieťa môžete prihlásiť na všetky termíny, ale v prípade veľkého počtu prihlásených detí si vyhradzujeme právo akceptovať len niektoré termíny. Prihláste sa čo najskôr.
     Bližšie info u p. vychovávateľky T. Groves (0917501205).

     Týždenný plán - Letný tábor  
                                                                                                   Tešíme sa na vaše deti.     
                                                                                                           Mgr. Alžbeta Krúpová  

               

     Prihláška  do DLT - Leto volá - TU

      

    • Oznam školskej jedálne

    • Vážení rodičia, na stravu v školskej jedálni sú od 1.6.2020 prihlásení všetci žiaci, ktorých ste nahlásili triednym učiteľom.  
     Odhlasovanie týchto žiakov sa bude konať v bežnej forme, deň vopred, najneskôr však do 8,00 hod. daného dňa a to:
     •    telefonicky alebo zaslaním sms na tel. č. : 0918686090
     •    mailom na adresu: jedalensliac@ gmail.com  
     Žiakov, ktorí nastúpia do školy od nasledujúceho pondelka (8.6.2020) a majú záujem sa stravovať, je rodič povinný prihlásiť na obedy priamo v školskej jedálni.
     Odber stravy do vlastného obedára nie je možný.
     Na základe rozhodnutia zriaďovateľa nebude školská jedáleň poskytovať stravu žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne vzhľadom na priestorové a časové podmienky výdaja stravy. Školská jedáleň nevie zabezpečiť výdaj stravy žiakom vzdelávajúcim sa dištančne tak, aby sa dodržali všetky hygienické nariadenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou COVID-19.
      
                                                                           Žaneta Piecková, vedúca školskej jedálne

      

      

     Vrátenie preplatku stravy

     Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu žiakov budú vrátené len na základe telefonickej žiadosti zákonného zástupcu na tel. číslo 0918686090. Zároveň odporúčame ponechať preplatky a zábezpeku do ďalšieho školského roka. Preplatok za stravu bude automaticky vrátený žiakom 9. ročníka a žiakom odchádzajúcim zo ZŠ. V prípade záujmu o výšku preplatku prosíme kontaktovať školskú jedáleň.

      

      

      

    • Oznámenie o spôsobe hodnotenia v 2. polroku školského roka 2019/2020

    • V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a podľa rozhodnutia pedagogickej rady konanej dňa 17.04.2020 riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie vyučovacích predmetov, ktoré boli v každom ročníku v prvom polroku školského roku 2019/2020 klasifikované. Podmienky na hodnotenie práce žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v škole neumožňujú naplniť ciele a obsah predmetu v ŠkVP kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou vyučovania. 


     Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov
   • Prihlásenie

   • Ďalšie ocenenie

          

     

     

    •        

   • Fotogaléria

    • Denný letný tábor "Leto volá" - 20.7. - 24.7.2020
    • Denný letný tábor "Leto volá" - 6.7. - 10.7.2020
    • ŠKD - opekačka
    • Zelená škola
    • Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave
    • ŠKD - Korona nás odlúčila
    • Detský literárny Zvolen
    • ŠKD - Enviro deň 5.6.2020
    • "Vytvor si svoju sopku"
    • ŽŠR - Výroba recyklovaných hračiek
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • zatiaľ žiadne údaje