• Medzinárodný deň mieru
     • Medzinárodný deň mieru
     • Medzinárodný deň mieru
     • Medzinárodný deň mieru
     • Svetové školské športové hry
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Erasmus+ Together we can - Mobilita žiakov - Španielsko
     • Ivan Cejzl - 2.m. na bedmintonovom turnaji v Trenčíne
    • Záujmovú činnosť v školskom roku 2021 - 2022

     začíname v piatok 1.10.2021

      

      

      

     Do projektu na rozvoj pohybových zručností DAJME SPOLU GÓL, sme zapojili našich  prvákov. 

      

     Od 11. 10. je okres Zvolen v červenej fáze.

         Prevencia ochorenia COVID-19
     v šk. roku 2021/22

      

      

     Vážení rodičia, milí žiaci, pri príležitosti začiatku šk. roka si Vás dovoľujeme informovať o aktuálne platných opatreniach v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19. V plnom znení si ich môžete prečítať na stránkach MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia všetkých členov našej školskej komunity a zabezpečenie prezenčného vyučovania počas celého školského roka, preto Vás prosíme o spoluprácu pri ich dodržiavaní. 

     Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

     1. Od pondelka 11.10. je okres Zvolen opäť v červenej farbe. Zákonní zástupcovia prostredníctvom Edupage - Žiadosti/Vyhlásenia predložia pred nástupom do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  Bez predloženia tohto vyhlásenia nebude môcť žiak vstúpiť do školy a zúčastniť sa vyučovania. Tento dokument je potrebné predložiť aj v prípade, ak žiak chýba v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).  V prípade nejasností kontaktujte, prosím, zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0905 313 700. dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku  Vyhlasenie o bezpriznakovosti.docx a priniesť pred vyučovaním do školy.

     2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní (počet dní karantény bude aktualizovaný) od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

     Odporúčame zákonným zástupcom, aby prostredníctvom aplikácie Edupage predložili škole Oznámenie o výnimke z karantény (dokument je v aplikácii Edupage – časť Žiadosti/Vyhlásenia), ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi zúčastňovať sa naďalej prezenčného vyučovania. Dokument je možné stiahnuť v nasledovnom linku Vynimka_z_karanteny.docx a vyplnené doniesť do školy.

     3. Ministerstvo odporúča realizovať dobrovoľné samotestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré si zákonní zástupcovia mohli zadarmo objednať v počte 5 ks na žiaka. Na vrátnici školy si ich budete môcť vyzdvihnúť osobne podľa pokynov triednych učiteľov. Testovanie je dobrovoľné, realizuje a vyhodnocuje sa doma. Žiak test ani jeho výsledok do školy neprináša. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.  

     4. Vstup do školy je možný len so správne nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 a usmernenia MŠVVaŠ nemožno za náhradu rúška považovať tvárový štít. Výnimky z nosenia rúška sú vymenované vo vyššie uvedenej vyhláške a riaditeľka školy nemôže povoliť žiadne iné výnimky. Pri vstupe do budovy sú žiaci povinní dezinfikovať si ruky. 

     5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná nameraná telesná teplota je 37,5 °C).

      

      
   • Prihlásenie

   • Naše ocenenia a projekty

     

         

          

     

     

    •        

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

    • BKK Sliač

    •          

    • FK Slovan Sliač

    •                  

    • MVKŽ Sliač

    •          

    • zatiaľ žiadne údaje