• Učebňa hudobnej výchovy a regionálnej výchovy

     • Regionálna výchova


      Predmet regionálna výchova sa na našej škole vyučuje ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu od školského roku 2014/2015.
      Základná škola A.Sládkoviča patrí od roku 2017 do celoslovenského Združenia škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.
      V tomto školskom roku je posilnená regionálna výchova v piatom a v šiestom ročníku jednou hodinou týždenne a v ôsmom ročníku dve hodiny týždenne.
      Obsah vzdelávania je v jednotlivých ročníkoch nasledovný:
      •    piaty ročník -  Môj región - naše mesto a okolité dediny, historické pamätihodnosti, prírodné bohatstvá,  krása ľudového umenia - tradície a zvyky regiónu, ľudové piesne, oboznámenie sa s ľudovoumeleckou výrobou regiónu. Výroba detských hračiek - hudobných, textilných, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, pletenie korbáčov, farbenie vajíčok prírodnými farbivami....
      •    šiesty ročník - Regióny Slovenska - so zameraním na Podpoľanie a Horehronie, krása ľudového umenia - praktické činnosti - tradičné ľudové remeslá - drôtovanie, podmaľba na skle, práca s prírodnými pletivami - šúpolie, slama, prútie, textilné techniky - pletenie na cievke, cigánska tkanica, výroba habariek, zdobenie vajíčok - rôzne techniky...
      •    ôsmy ročník - projektové práce žiakov - drôtované misky, zápästková technika, tkanie na ráme, ručné šitie, vyšívanie, plstenie - suché aj mokré, výroba šperkov - drôt,vyšívanie, plstenie...
      Okrem toho na škole pracuje krúžok Tvorivé dielne, ktorý má na škole päťnásť ročnú tradíciu. Aj tu majú možnosť žiaci spoznávať tradičné ľudové remeslá našich predkov cez praktické činnosti.
      Spolupracujeme s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene a jeden krát do roka navštevujeme remeselné dielne ÚĽUV v Banskej Bystrici.

      Prácu žiakov každoročne prezentujeme na vianočných trhoch v škole a v meste, pripravujeme výrobky na rôzne príležitosti - oslavy školy a mesta, darčeky pre žiakov a pedagógov, ktorí navštevujú našu školu. Napríklad  v rámci medzinárodného projektu Programu Erazmus + našu školu navštívili pertnerské školy z Poľska, Maďarska a Česka.  Pripravili sme pre nich otvorené hodiny, kde si mali možnosť žiaci a pedagógovia vyskúšať niektoré z tradičných remesiel.

      So žiakmi sme sa zapojili do súťaže Umenie - talent - kumšt, O najkrajšiu kraslicu. V celoslovenskej súťaži  V krajine remesiel, ktorej vyhlasovateľom je UĽUV Bratislava, žiaci našej školy v spolupráci s POS Zvolen získali III. miesto za vyšívané gombíky z Tŕnia na tému Nite nebláznite. Cenu sme si boli prevziať v Košiciach.

      Zapojili sme sa do projektu Ornamentálna mapa Slovenska. Tento projekt spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov medzi národmi aj medzi sebou navzájom. 1. krok - výsledkom práce žiakov sú nádherné ornamety - maľované ohniská. 2. krok projektu - Výskum - tvorba - reprezentácia. Žiaci vyhľadávali tradičné ozdoby  - ornamenty Sliača, z Hájnik, ktoré následne kreslili a maľovali.

      Cieľom regionálnej výchovy na škole je všestranne rozvíjať osobnosť žiaka, jeho národné povedomie. Vytvárať citový vzťah k svojmu bydlisku, obci, mestu, regiónu. Praktickými činnosťami zachovávať tradičné remeslá a hodnoty vytvorené pre nás našimi predkami. Rozvíjať cit, fantáziu a zmysel pre krásno. Učiť  žiakov medzi sebou komunikovať a vytvárať si medzi sebou vzťahy a väzby, ktoré budú mať  hlboké korene. Naučiť žiakov, že všetko čo naši predkovia robili, robili s láskou, všetko malo pre nich  význam a zmysel, že nám vytvorili a zanechali krásu, ktorú sa musíme snažiť zachovať, rozvíjať a dať jej také miesto, aké jej patrí.


      Vyučovanie predmetu regionálna výchova prebieha v odbornej učebni.  Máme tu sústredený materiál, pomôcky a temeticky pripravené nástenky. Sú tu vystavené práce žiakov.
       Učebňa zároveň slúži aj ako učebňa hudobnej výchovy, výchovy umením a stretávame sa tu so žiakmi, ktorí navštevujú krúžok Tvorivé dielne.  Každoročne tu prebieha školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. V tejto súťaži naši žiaci opakovane získali ocenenia v okresnom a krajskom kole.  V minulom školskom roku v okresnom kole súťaže v I. kategórii získala I. miesto Aneta Justína Jarotová, v III. kategórii Pavlína Púpalová - I. miesto a v II. kategórii cenu poroty získala Alexandra Georgievová. Prvý krát sme sa zapojili do súťaže Hronsecká lipová ratolesť, kde Pavlína Púpalová získala I.miesto v II. kategórii.


                                                                                                                      Mgr. Oľga Vonkomerová

       

    • zatiaľ žiadne údaje