• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Alžbeta Krúpová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 74
  Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základná obsluha počítača 8
  Myšlienkové mapy vo výučbe 15
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá 0
  Mgr. Ivana Oltmanová Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 12 66
  Využitie interaktívnej tabule a softvéru Interwrite v edukačnom procese 13
  Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
  Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
  Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole 21
  Mgr. Eva Pintérová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 109
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Základná obsluha počítača 8
  Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese 10
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Systém na organizovanie času a riadenia projektov v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 7
  Mgr. Miroslava Borbélyová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 34
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti 5
  Mgr. Dana Brestovanská Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR 169 184
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Zuzana Cviková Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 66
  Aktivizujúce metódy vo výchove ( ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti ) 24
  Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v primárnom vzdelávaní 21
  Bc.Andrea Čabáková Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15 30
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Iveta Filipová Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 43
  Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
  Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
  Mgr. Martina Fülöpová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 39
  Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
  Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
  Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
  Mgr. Martina Gondeková Manažment osobných financií 12 42
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tatiana Groves Aktivizujúce metódy vo výchove ( ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti ) 24 64
  Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
  Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
  Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
  Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 1
  Mgr. Alena Henešová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 62
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Mgr. Darina Höherová Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 64
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny 12
  Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 6
  Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Ing. Lucia Höherová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Mgr. Mária Holubková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
  Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a škol. zariadeniach 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Mgr. Radoslav Ištván Netradičné športové hry, frisbee, ringo indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8 135
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Program Outlook a využitie internetu 7
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 9
  Open office 28
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogickoých zamestnancov 15
  Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Mgr. Nadežda Jurgová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 62
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Mgr. Katarína Krutá Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0 71
  Manežment osobných financií 15
  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Systém na organizovanie času a riadenia projektov v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 7
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 0
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
  Mgr. Dušan Lehocký Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychologie a manažmentu práce 15 72
  Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
  Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Telesná vychova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 0
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 0
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogickoých zamestnancov 15
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 0
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 4
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
  Textový editor Word pre začiatočníkov 0
  Základná obsluha počítača 8
  Mgr. Eva Lichá Manežment osobných financií 15 67
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Základná obsluha počítača 0
  Textový editor Word pre začiatočníkov 0
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 3
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Rétorika v učiteľskej praxi 8
  Vyučovanie informatickej výchovy 0
  Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole 21
  Mgr. Alena Lisičanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu 0
  Cabri Geometria - základný kurz 21
  Textový editor Word pre začiatočníkov 2
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 0
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá 0
  Základná obsluha počítača 0
  Mgr. Ingrid Majerská Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 71
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni ZŠ 6
  Mgr. Renáta Martinská Textový editor Word pre začiatočníkov 7 149
  Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
  príprava kvalif. učiteľov 1.st.-CJ 109
  Základná obsluha počítača 8
  Mgr. Marta Miešková Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 36
  Základná obsluha počítača 8
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Mgr. Alexandra Mihálová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR 109 145
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Program Outlook a využitie internetu 7
  PaedDr. Iveta Novodomská Manažment osobných financií 12 118
  Základná obsluha počítača 8
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Cabri Geometria - základný kurz 21
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Mgr. Danica Pajtášová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 70 105
  Manežment osobných financií 15
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Mgr. Elena Plichtová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 60
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mgr. Mariana Sláviková Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10 91
  Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie 15
  Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
  Rétorika v učiteľskej praxi 8
  Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 6
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Mgr. Daniela Slovíková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 11 66
  Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
  Základná obsluha počítača 0
  Textový editor Word pre začiatočníkov 0
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Cabri Geometria - základný kurz 0
  Mgr. Gabriela Spišiaková Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy 15 60
  Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo/náboženská výchova 45
  Mgr. Miloslav Storoška Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 56 86
  Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
  Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Mgr. Ľuboš Štrbík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 106
  Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogickoých zamestnancov 15
  Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Program Outlook a využitie internetu 7
  Základná obsluha počítača 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mgr. Zuzana Šupová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR 79 79
  Mgr. Oľga Vonkomerová Manažment osobných financií 12 68
  Príprava vedúcich predmetových komisií 9
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mapovanie myšlienok - aplikovanie revolučnej metódy vo výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10
  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Transakčná analýza a jej využitie vo výchovno vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov 10


  © aScAgenda 2020.0.1221 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2020
    • zatiaľ žiadne údaje