• Elektronický dochádzkový systém žiakov

    • Aktuálne oznamy

    • Milí rodičia a žiaci,

     od 1. februára používajú žiaci povinne modrý čip, ku ktorému ste v mesiaci január dostali písomnú informáciu s návratkou. Tento čip slúži výhradne na zisťovanie dochádzky žiakov. Modrý čip nemá nič spoločné so stravovaním. Na stravu majú žiaci zelený čip, ktorý používajú v školskej jedálni pri okienku. V prípade, že žiaka chcete zo stravy odhlásiť, postupujete rovnako ako doteraz. Odhlásiť žiaka zo stravy môžete osobne, telefonicky alebo esemeskou u pani vedúcej školskej jedálne.

     Dochádzkový systém neslúži na odhlasovanie sa zo stravy, ale iba na evidenciu prítomnosti žiakov v škole ako predpokladu nároku na stravu.

     Ďakujeme za porozumenie.

    • Informácia pre zákonných zástupcov žiakov k dochádzkovému systému žiakov školy 

     Vážení rodičia, v súvislosti s novou legislatívou v oblasti bezplatného stravovania (pre ZŠ od septembra 2019) v zmysle  novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám týmto oznamujeme, že od mesiaca február 2019 je pre všetkých žiakov školy zavedený čipový dochádzkový systém.  Každý žiak školy od svojho triedneho učiteľa dostane vlastný jedinečný čip, ktorý pri príchode do školy priloží na čítacie zariadenie v chodbových priestoroch pri vstupe do budovy školy, a rovnako tak pri svojom odchode zo školy.

     Oprávneným záujmom je sledovanie dochádzky žiaka cez čipové zariadenie, aby bolo možné podľa jeho prítomnosti/neprítomnosti pripravovať v školskej jedálni potrebný počet jedál na daný deň. Súčasne si  môže rodič kedykoľvek dochádzku svojho dieťaťa odkontrolovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 

     Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa:

       

     Účel spracúvania

     Právny základ spracúvania OÚ

     Opis právneho základu

     Kategórie dotknutých osôb

     Kategória osobných údajov

     Kategória príjemcov (kto môže mať prístup k OU)

     Lehota na výmaz OÚ

     Stravovací dochádzkový systém

     Zmluva - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

     Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

     Podpísaná prihláška na stravu alebo objednávka stravy.

     Oprávneným záujmom je sledovanie dochádzky žiaka cez čipové zariadenie, aby bolo možné podľa jeho prítomnosti/neprítomnosti pripravovať potrebný počet jedál na daný deň.

     Žiaci prevádzkovateľa, zamestnanci prevádzkovateľa, deti a zamestnanci MŠ, cudzie FO, ktoré sa stravujú v stravovacom zariadení prevádzkovateľa.

     Bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu, trieda, jednoznačný identifikátor na čipe.

     Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia žiaka.

     10 rokov

      

     Cieľom zavedenia dochádzkového systému žiakov školy je flexibilnejší prehľad o dochádzke žiakov pre účely školskej jedálne v súvislosti s prípravou bezplatného stravovania, zjednodušenie vedenia elektronickej triednej agendy, zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov o okamžitom bezpečnom príchode žiaka do školy, ako aj zvýšenie zodpovednosti detí vo vzťahu k dochádzke do školy.

    • zatiaľ žiadne údaje