• Vlastivedná sieň Štefana Hudáka

     • Charakteristika

     • STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

      Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač sa nachádza v priestoroch Základnej školy Andreja Sládkoviča Sliač a je organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska Sliač. Prostredníctvom historických fotografií, kroník, fotoalbumov, publikácií, študijných materiálov a ďalších artefaktov je v jej priestoroch vystavená mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

      Expozícia vlastivednej siene obsahuje 15 nástenných panelov a 6 stacionárnych s vyše 1000 fotografiami. Formálne je teda postavená predovšetkým na panelovom type prezentácie. Tie sú konštruované slovníkovým spôsobom. Jednotlivé heslá sú opatrené stručným textom, fotografiami, kresbami, náčrtmi i reprodukciami, ktoré spravidla vizualizujú text. Jednotlivé vecné exponáty dvojrozmernej a trojrozmernej povahy sú tu radené do rozmerných plôch, medzi najzaujímavejšie patria: kolovrat a praslica, čerenec, cepy, drevené koryto, staré tranoscie, ľudové kroje, mestské a školské kroniky, časť nosnej plochy havarovaného sovietskeho lietadla a mnohé iné. Všetky tieto vecné, obrazové, zvukové a audiovizuálne pomôcky slúžia učiteľom pri ich pedagogickej činnosti a ostatným návštevníkom oživujú spomienky na časy minulé, návštevníkom sprostredkúvajú bohatú a slávnu minulosť Sliača.

      Výstava zachytáva pestré obdobia sliačskych dejín, národopisu, kultúry, prírodných zaujímavostí – od prvej písomnej zmienky cez vojnové obdobia až po súčasnosť. Rozsah informácií z histórie Sliača, ich množstvo a mnohorakosť presahuje rozsah základného vzdelania a obsahuje významné črty regionalistiky. Okrem toho sa vlastivedná sieň venuje organizovaniu kultúrnych a vzdelávacích podujatí s regionálnym akcentom pre žiakov školy, návštevníkov mesta a verejnosť (napríklad: spomienkové slávnosti, súťaže a kvízy k významným výročiam mesta, Vlastivedná olympiáda DETVAN, Literárno-výtvarná súťaž „Sliač v mojom srdci“, prednášky, besedy a exkurzie „Po stopách Sliača“ a jeho osobnostiach, „Dni Andreja Sládkoviča“ a i.).  

      Základným poslaním vlastivednej siene je prostredníctvom svojich materiálov plniť funkciu regionálneho samovzdelávacieho centra v oblasti - histórie a súčasnosti mesta Sliač, ako aj jeho bezprostredného okolia. Ďalej informovanie o aktuálnej situácii v meste, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí k významným výročiam súvisiacim s mestom a jeho bohatou históriou. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb; podporuje vzdelávanie a duchovný rozvoj s vlasteneckým a národným akcentom. Slúži na informačné, dokumentačné a metodicko-didaktické zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na regionálny a lokálny aspekt.

      HISTORICKÝ FOND A ARCHÍV VLASTIVEDNEJ SIENE obsahuje:

             –        výstavnú expozíciu „Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač” (panelová expozícia),                         vrátane jej digitalizovanej  verzie (sken súbory),

              viac ako 10 000 fotografií (v archívnych škatuliach) z histórie mesta Sliač, jeho bývalých obcí Hájnik a Rybár  a bezprostredného okolia, vrátane evidenčnej kartotéky,

              mestské, školské, pionierske kroniky, ako aj kroniky miestnych organizácií, združení a spolkov,

              artefakty pôvodnej ľudovej a umeleckej tvorby (predmety denného použitia, nástroje, remeselné produkty, odevy a pod.),

              artefakty z obdobia II. svetovej vojny a SNP (prilby, strelivo, uniformy, atď.),

              videoarchív s takmer 100 pôvodnými filmovými dokumentmi z dejín Sliača a jeho života (väčšinou digitalizované na DVD, resp. vo forme VHS),

              historické dokumenty (noviny, spisy, listiny, listy, plagáty) miestneho charakteru,

              regionálnu knižnicu s dôrazom na mesto Sliač a okolie (knihy, spevníky, náboženská literatúra, monografie, publikácie, prospekty, brožúry, bulletíny, príručky, mapy, články, štúdie, a i.),

              historické tvorivé dielne pre deti MŠ, žiakov ZŠ a SŠ či verejnosť so sliačskou tematikou (kvízy, hlavolamy, puzzle, skladačky, makety, divadielko, omaľovánky, ukážky ľudových remesiel a činností),

              výchovno-vzdelávacie materiály, didaktické a pedagogické pomôcky pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ pre výučbu regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry so zameraním na miestnu krajinu (pracovné listy, čítanky, obrazový materiál, metodický materiál s návodmi, modely vyučovacích hodín a aktivít),

              vlastný výskum (spracovanie historických materiálov – súpisy hmotného a nehmotného historického dedičstva, osobností a ďalších artefaktov z histórie mesta; štúdie, seminárne práce, výstrižková služba, zberateľská činnosť).       
       
                                                                   Spracoval:

      Mgr. Róbert Borbély, PhD.

      správca vlastivednej siene, lektor regionálnej výchovy 

    • zatiaľ žiadne údaje
     • Lorem ipsum...