• Rada školy

     • Štatút Rady školy

     • ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY

      PRI  ZÁKLADNEJ  ŠKOLE  ANDREJA SLÁDKOVIČA SLIAČ

      V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a v súlade s ustanovením §9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z.z.“) v znení vyhlášky č. 230/2009Z.z. sa  vydáva tento Štatút Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač.

       

       Článok 1

      Základné ustanovenia

      1.  Rada školy sa zriaďuje pri ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač podľa siete škôl a školských zariadení určenej podľa § 14 ods.6 písm. a, b zákona NR SR č.596/2003 Z.z.)

      2.  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

       Článok 2

      Pôsobnosť a poslanie rady školy

      1.  Rada školy (ďalej RŠ) je zriadená  podľa § 24 zákona  č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č.  291/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri  ktorej je zriadená na dobu 4 rokov.

      2.  RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a  presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a  nepedagogických a ostatných zamestnancov školy  v oblasti vzdelávania a výchovy.

      3.  RŠ plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov  ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač z pohľadu školskej problematiky.

      4. Rada školy je zriadená dňom 16.10.2016, kedy bola zriaďovateľom podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného dňa 10. 10. 2016.

          

      Článok 3

      Činnosť rady školy

      1.  RŠ  sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

      2.  Kompetencie RŠ

      1. Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.
      2. Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie  riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa §3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
      3. Vyjadruje sa k uvedeným skutočnostiam uvedeným v §5 ods. 7 zákona č. 596/2003  Z.z. najmä:
      • k návrhu na počty prijímaných žiakov a k návrhu na počty tried,
      • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraniu,
      • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
      • k návrhu rozpočtu,
      • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
      • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia,
      • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
      • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, školského zariadenia a k jeho vyhodnoteniu,
      • k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

            4. Vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre       

                školstva v jej kompetencii.

            5. Vyjadruje sa k návrhu na vyradenie zo siete škôl.

       

      3. S riaditeľom školy prerokuje  školský poriadok v zmysle § 153 zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

      4. S riaditeľom školy prerokuje školský vzdelávací program v zmysle ustanovenia §7 ods. 2 zákona č.  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

      5. RŠ vo výberovom konaní  na funkciu riaditeľa školy

      • je výberovou komisiou,
      • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
      • odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy návrh na vymenovanie riaditeľa školy, zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy s prílohami podpísanú  predsedom rady školy.

      Článok  4

      Zloženie rady školy a spôsob voľby členov

      1. RŠ má 11 členov.

      2. RŠ sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, prípadne  

          delegovaných:

      1. dvoch pedagogických zamestnancov,
      2. jedného nepedagogického zamestnanca,
      3. štyroch zástupcov rodičov žiakov školy,
      4. štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa – Mesta Sliač.

       Na účely výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy sú pozvanými členmi rady školy aj  jeden delegovaný zástupca Okresného úradu v Banskej Bystrici a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie. Prizvaní zástupcovia majú riadny hlas. Pri výberovom konaní tak môže byť komisiou rada školy, ktorá má 13 členov.

      3. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých  zástupcovia a delegáti tvoria RŠ.

      4. Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie RŠ. Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v RŠ je čestné.

      5. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s §1 vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

      6. Členstvo v RŠ zaniká:

      • uplynutím funkčného obdobia RŠ,
      • vzdaním sa členstva,
      • ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,
      • ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
      • ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
      • odvolaním zvolených členov v zmysle § 25 ods.5,6  zákona č. 596/2003 Z.z.,
      • odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
      • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
      • smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

      7.  Člen v RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.    

      8.  Členstvo v rade školy sa pozastavuje:

         a)  dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy; členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,

         b)  pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

      9.  V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do 30 dní iniciovať kooptovanie náhradného člena ( podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do rady školy).

      Článok 5

      Rokovací poriadok rady školy

      Novozvolená RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu RŠ a podpredsedu RŠ.

      1. Predsedu a podpredsedu RŠ volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou 

          hlasov všetkých členov RŠ.

      2. Predsedu a podpredsedu  RŠ môže odvolať rada, ak:

      • konajú v rozpore so štatútom RŠ alebo s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z.
      • nie sú  schopní zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku  vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku,
      • ak o to sami požiadajú.

      3.  RŠ je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov   (6 hlasov).

      4. Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3 ods.5) je potrebný nadpolovičný počet  hlasov členov RŠ (6 hlasov).  O uzneseniach RŠ hlasuje na zasadnutiach RŠ.

      V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy využívať hlasovanie „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy predloží (e – mailom) návrhy so všetkými náležitosťami potrebnými k objektívnosti  s dostatočným časovým predstihom, t.j. minimálne 3 kalendárne dni pred stanoveným termínom hlasovania.  Konečný termín hlasovania musí byť stanovený 3 kalendárne dni po predložení návrhu. Pre uznášaniaschopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa  hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy. Hlasovanie per rollam bude vždy písomne zaznamenané formou zápisnice a tá bude priložená k zápisnici najbližšieho zasadnutia rady školy. Predseda rady školy vedie evidenciu hlasovaní per rollam, ktorá je súčasťou zápisníc z rokovaní rady školy. Ak sa člen rady školy nevyjadrí v stanovenej lehote, jeho hlas sa považuje za nesúhlasný. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela dokument členom rady školy, je zaslaný vo formáte PDF a pripojí sa k zápisu o hlasovaní per rollam. 

      Hlasovanie sa uskutoční e-mailovou poštou tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:

      1. predmet, o ktorom sa rozhoduje/hlasuje,
      2. dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie/hlasovanie; predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy výsledkom hlasovania jasne označenom buď: „za“, alebo „proti“, alebo „zdržal sa“ hlasovania.

      O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy následne oboznámený elektronickou poštou.

      5. RŠ sa schádza podľa potreby, najmenej   4- krát ročne alebo ak o to požiadajú 

          najmenej  dvaja členovia RŠ, riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ do 15 dní od doručenia  

          takejto žiadosti. Zasadnutie RŠ zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti 

          podpredseda. Termín RŠ je zverejnený 7 dní pred schôdzou RŠ na stránke školy.

      6. Z každého zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude elektronickou poštou 

          doručená všetkým členom RŠ do 7 dní. Zápisnica v písomnom vyhotovení bude 

          uložená u predsedu rady školy a zverejnená na stránke školy.

      7. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov 

          všetkých členov nerozhodne inak. To platí aj pri výberovom konaní na obsadenie 

          miesta riaditeľa školy.

      8. Zasadnutie rady školy  v prípade neverejného stretnutia rady školy, ak to vyžaduje zákon č. 18/2018 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,sa vopred odsúhlasí per rollam a     ako neverejné bude zverejnené na stránke školy s jeho termínom.

      9. V prípade verejného zasadnutia RŠ majú členovia právo hlasovaním ⅔ väčšinou rozhodnúť o neverejnom pojednávaní-rokovaní vybraných bodov programu zasadnutia RŠ.

       

      Článok 6

      Práva a povinnosti člena rady školy

      1. Člen RŠ má právo:

      1. voliť a byť volený,
      2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ,
      3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      4. hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ,
      5. predkladať na rokovanie  RŠ vlastné námety, prípadne materiály.

       2. Člen RŠ je povinný:

      1. Zúčastňovať sa zasadnutí RŠ. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa môže hodnotiť ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady podľa tohto štatútu.
      2. Zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou.
      3. Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.

       

      Článok 7

      Práva a povinnosti predsedu rady školy

      1. Predseda RŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene.  Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené  do pôsobnosti iných orgánov.

      2. Za predsedu RŠ môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

      3. Predseda RŠ predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení RŠ na schválenie návrh štatútu RŠ.

      4. Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ.

      5. Predseda RŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje členov rady školy.

      6. V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá ich  podpredseda.

      7. Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa je pre verejnosť prístupná na webovom sídle školy.

      8. Výročná správa obsahuje:

      • prehľad činností  vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy
      • zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
      • ďalšie údaje určené radou školy.

      9. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

       

       Článok 8

      Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

       1. Predseda RŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

      2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá RŠ príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme alebo elektronickej podobe a v požadovanom množstve. Na žiadosť RŠ je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí RŠ.

      3. Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva RŠ na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacoch od vyhlásenia výberového konania.

      4. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia alebo ich časti aj ďalšie osoby,  najmä  riaditeľa  školy, jeho zástupcov,  ďalších  zamestnancov  školy, zamestnancov a zástupcov zriaďovateľa,   rodičov, žiakov  ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať. Vyjadriť sa môžu k príslušným bodom programu v diskusii alebo ich môže vyzvať predsedajúci RŠ vyjadriť sa k danému bodu programu aj počas zasadnutia RŠ.

      5. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi  riaditeľa školy – pedagogickou radou, predmetovými komisiami a metodickými  združeniami. Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém,  môže si  vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

      Článok 9

      Vypracovanie a schválenie štatútu

      1. Za vypracovanie štatútu rady školy zodpovedá predseda rady školy.

      2. Predseda rady školy oboznámi členov rady školy s návrhom štatútu ešte pred jeho  schvaľovaním.

      3. Člen rady školy sa slobodne vyjadruje k návrhu štatútu.

      4. Štatút rady školy sa schvaľuje verejným hlasovaním na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy.

      5. Platnosť štatútu sa začína dňom jeho schválenia , podpisuje ho predseda rady školy.

      6. Platnosť štatútu je totožná s funkčným obdobím rady školy.

      7. Priebeh schvaľovania štatútu, spôsob a výsledky hlasovania sú podrobne zapísané v zápisnici zo zasadnutia rady školy, na ktorom bol schválený.

      8. Zmeny v štatúte rade školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady  školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov  rady školy. 

      9. Štatút rady školy podlieha archivácii.

      10. Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný na webovom sídle školy.

       

      Článok 10

      Finančné zabezpečenie rady školy

      1. RŠ zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky MŠ R č. 291/2004 Z.z., ktorou   sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich  zložení,  o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.

      2. RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, ktoré sa vyčlenia na  základe osobitného predpisu.

      3. RŠ nemá vlastný majetok.

       

      Článok 11

       Tento Štatút rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač bol prerokovaný a schválený na zasadnutí RŠ dňa 16.3.2017  a od toho dňa nadobúda účinnosť.

         

      V Sliači dňa 26.11.2019                                                                    Mgr. Martina Kuzmová

                                                                                                                predsedníčka rady školy

       

    • zatiaľ žiadne údaje