• ŠKD Pramienok

     • OZNAMY

     • Vážení rodičia.
      Žiadame vás, aby ste do 30.9.2020 uhradili nedoplatky za ŠKD. Vaše deti dostali oznamy so sumami, ktoré treba urýchlene uhradiť.
      Ďakujem.
                                                                                                     Tatiana Groves, vedúca ŠKD

      Oznam

       

      Deti do ranného klubu majú vstup len do 7:15 hod.
      Ak neprídu včas, potom deti musia čakať pred školou do 7:30 hod. ako všetci žiaci.

       

       

      Vážení rodičia,

      z bezpečnostných dôvodov a vzhľadom na zákaz vstupu ZZ do budovy školy,  máme zavedené zvončeky s videotelefónmi do všetkých  oddelení ŠKD.

      Po stlačení tlačidla príslušného oddelenia (kde je Vaše dieťa) a overení osoby, ktorá ho prevezme, môže dieťa opustiť oddelenie ŠKD. Ak uvidíte Vaše dieťa za dverami, opätovne zazvoníte a pani vychovávateľka  odblokuje dvere.

      Žiadame Vás o dodržiavanie odchodov Vašich detí v časoch, ako ste uviedli v tlačivách na začiatku školského roka. Zmeny treba uviesť na novom tlačive a poslať pani vychovávateľke.

      Odchody :  O 14:00 hod., 15:00 hod.,15:30 hod, 16:00 hod. 

      V prípade, že by sa neozývali v menovanom oddelení, zvoňte do klubovne.

      Ráno od 6:00-7:00 hod. zvoňte do klubovne. Od 7:00 príchod do ŠKD cez vrátnicu.

      Popoludní od 16:00-17:00 hod. zvoňte do klubovne (Stretávací klub).

      Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                           Tatiana Groves, vedúca ŠKD

       


       

      Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

       

      1. Rodič prinesie žiadosť
      2. RŠ vydá rozhodnutie o prijatí


      Vyradenie dieťaťa z ŠKD

      1. Dlhodobá absencia /neospravedlnená/
      2. Ak rodič neplatí povinný poplatok za ŠKD
      3. Ak dieťa porušuje školský poriadok ŠKD
      4. Ak škola a ŠKD nemôžu splniť individuálnu požiadavku na   
          starostlivosť o dieťa z dôvodov: personálnych
                                                              finančných
                                                              priestorových


      Odhlásenie dieťaťa z ŠKD
      1. Rodič vypíše odhlasovací lístok z ŠKD a odovzdá
          p.  vychovávateľke
      2. Odhlásenie z ŠKD platí vždy od 1. dňa nasledujúceho   
          mesiaca
      3. Informovať vedúcu ŠKD o odhlásení dieťaťa

       

       

      Oznámenie o zmene poplatku za ŠKD

      Riaditeľstvo ZŠ A. Sládkoviča v Sliači  oznamuje, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č.03/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač, mení výšku poplatku za ŠKD s účinnosťou od 1.1.2020  na 12 eur mesačne.

       

    • zatiaľ žiadne údaje