• ŠKD Pramienok

     • OZNAMY

     • Oznam

       


      OZNAM

      Deti do ranného klubu majú vstup len do 7:15 hod.
      Ak neprídu včas, potom deti musia čakať pred školou do 7:30 hod. ako všetci žiaci.

      Vážení rodičia,

      z bezpečnostných dôvodov a vzhľadom na zákaz vstupu ZZ do budovy školy,  máme zavedené zvončeky s videotelefónmi do všetkých  oddelení ŠKD.

      Po stlačení tlačidla príslušného oddelenia (kde je Vaše dieťa) a overení osoby, ktorá ho prevezme, môže dieťa opustiť oddelenie ŠKD. Ak uvidíte Vaše dieťa za dverami, opätovne zazvoníte a pani vychovávateľka  odblokuje dvere.

      Žiadame Vás o dodržiavanie odchodov Vašich detí v časoch, ako ste uviedli v tlačivách na začiatku školského roka. Zmeny treba uviesť na novom tlačive a poslať pani vychovávateľke.

      Odchody :  O 14:00 hod., 15:00 hod.,15:30 hod, 16:00 hod. 

      V prípade, že by sa neozývali v menovanom oddelení, zvoňte do klubovne.

      Ráno od 6:00-7:00 hod. zvoňte do klubovne. Od 7:00 príchod do ŠKD cez vrátnicu.

      Popoludní od 16:00-17:00 hod. zvoňte do klubovne (Stretávací klub).

      Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                           Tatiana Groves, vedúca ŠKD

       


       

      Prihlásenie dieťaťa do ŠKD

       

      1. Rodič prinesie žiadosť
      2. RŠ vydá rozhodnutie o prijatí


      Vyradenie dieťaťa z ŠKD

      1. Dlhodobá absencia /neospravedlnená/
      2. Ak rodič neplatí povinný poplatok za ŠKD
      3. Ak dieťa porušuje školský poriadok ŠKD
      4. Ak škola a ŠKD nemôžu splniť individuálnu požiadavku na   
          starostlivosť o dieťa z dôvodov: personálnych
                                                              finančných
                                                              priestorových


      Odhlásenie dieťaťa z ŠKD
      1. Rodič vypíše odhlasovací lístok z ŠKD a odovzdá
          p.  vychovávateľke
      2. Odhlásenie z ŠKD platí vždy od 1. dňa nasledujúceho   
          mesiaca
      3. Informovať vedúcu ŠKD o odhlásení dieťaťa

       

       

      Oznámenie o zmene poplatku za ŠKD

      Riaditeľstvo ZŠ A. Sládkoviča v Sliači  oznamuje, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č.03/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač, mení výšku poplatku za ŠKD s účinnosťou od 1.1.2020  na 12 eur mesačne.

       

    • zatiaľ žiadne údaje