• Prehľad projektov

     • Prehľad projektov

     • Projekty sú neoddeliteľnou súčasťou celého komplexu edukácie v ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Realizujú sa prostredníctvom implementácie do jednotlivých predmetov a aktivít a sú v súlade so Školským vzdelávacím programom a Výchovným programom školského klubu detí. 

       

       Strategické ciele: 

      • Propagovať činnosť a aktivity školy na verejnosti s cieľom získavania nových žiakov a  spolupráce s rodičmi ako aj ďalšími subjektmi. 
      • Realizovať partnerskú spoluprácu s medzinárodnými partnermi s cieľom výmeny osvedčených skúseností a kultúrnych reálií. 
      • Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú v súlade s aktuálnymi vedeckými a praktickými poznatkami. 
      • Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej  spoločnosti.  

      Školský rok 2020/2021

      Koordinátor projektovej činnosti: Mgr. Alžbeta Krúpová  

      Pedagogickí zamestnanci zodpovední za jednotlivé projekty:

      Mgr. Alžbeta Krúpová, Mgr. Alena Lisičanová, Mgr. Daniela Slovíková, Mgr. Miloslav Storoška, Mgr. Rastislav Očenáš, Mgr. Ivana Oltmanová, Mgr. Martina Fulopová, Zuzana Závišická

      Názov projektu    Garant                     Trvanie projektu    

      ciele projektu

      cieľová skupina 
      Inside out Eramsus+, SAAIC 2019-2022 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov  žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Together we can

      Erasmus+ SAAIC

      2019-2022 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Everything can be recycled except the Earth Erasmus+, SAAIC 2019-2022 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-12 rokov, pedagógovia
      CLIL acros boders- enjoy and learn Erasmus+, SAAIC 2019-2022 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 4 slovanské krajiny - mobility žiakov a pedagógov žiaci 12-15 rokov, pedagógovia
      Diverzita Erasmus+, SAAIC 2019-2021 Vzdelávacie mobility 10 pedagógov na odborné a jazykové kurzy v zahraničí. pedagogickí zamestnanci
      Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  2020-2021 Systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. žiaci 2. stupňa
      Zelená škola CEEV Živica 2019- Riešiť reálne potreby svojej školy a okolia v oblasti environmentálnej výchovy. žiaci školy, pedagógovia, komunita
      Škola priateľská deťom UNICEF 2019-

      Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, naučiť sa, ako sa stať nositrľmi zmeny, ako môže každé dieťa prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja

      žiaci a pedagógovia školy
      Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so SZP prostredníctvom inkluzívneho tímu

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2022

      Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu vzdelávania 

      Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov

      (práca školskej špeciálnej pedagogiky a školskej psychologičky)

      žiaci školy
      Zvýšenie kvality vzdelávania v  ZŠ A. Sládkoviča Sliač

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2021 Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov čitateľskej, finančnej, matematickej gramotnosti žiaci školy, pedagogickí zamestnanci
      E4L - energy for life Eramsus+, SAAIC 2020-2022 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 5 krajín - mobility žiakov a pedagógov  žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      ENTER : Little bit Nadačný fond TELEKOM 2020-2021 Cieľom je sprístupniť žiakov a žiačkam druhého stupňa ZŠ hravou formou svet digitálnych technológií  žiaci druhého stupňa, 3 pedagógovia
      Prvácki ozoboti Nadačný fond e-školy pre budúcnosť 2020-2021 Podpora digitálnej gramotnosti, rozvoj analytického a kritického myslenia žiaci 1. ročníka, 1 pedagogický zamestnanec
      Globe inštitúcia Daphne 2020-2021 Pilotný ročník programu Globe, podporený veľvyslanectvom USA a NASA, v spolupráci s inštitúciou Daphne, SHMÚ a vysokými školami v BB a BA

      žiaci druhého stupňa,

      3 pedagógovia

      Roots and shoots Slovakia Nadácia Green Foundation 2020-2021 Získavanie povedomia o aktuálnych problémoch svojho mesta, rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaci druhého stupňa, 1 pedagóg
      Ja a peniaze JA Slovakia 2020-2021 Program pre žiakov 5. ročníka v predmete matematika žiaci 5. ročníka, 1 pedagóg
       Nevzdávaj to Nadácia Pontis
      Nadačný fond Telekom
       2021  Pomoc žiakom pri adaptácii na prezenčné formu vzdelávania  všetci žiaci školy
      Detská lesnícka univerzita Technická univerzita ZV 2020-2021 Rozvoj environmentálneho vzdelávania žiaci 6. ročníka, vyučujúci BIO
      Zippyho kamaráti Liga za duševné zdravie 2020-2021 Zlepšenie sociálnych zručností detí vo veku 5 - 8 rokov deti ŠKD, zodpovedná vychovávateľka
      Čítame radi MŠVVaŠ 2020-2021 podpora školských knižníc žiaci a pedagógovia školy

      Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2018 - 2021 Činnosť 3 pedagogických asistentov so zameraním na inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného protredia žiaci školy      Koordinátori projektovej činnosti školy: 

      Mgr. Róbert Borbély, PhD. (2016 - 2018)

      Mgr. Róbert Borbély, PhD., Mgr. Alžbeta Krúpová (2018 - 2019)

      Mgr. Alžbeta Krúpová, Mgr. Miroslava Borbélyová (2019 -2020)

      Školský rok 2019/2020

      Názov projektu    Garant                     Trvanie projektu    

      ciele projektu

      cieľová skupina 
      Inside out Eramsus+, SAAIC 2019-2021 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov  žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Together we can

      Erasmus+ SAAIC

      2019-220 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Everything can be recycled except the Earth Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-12 rokov, pedagógovia
      CLIL acros boders- enjoy and learn Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 4 slovanské krajiny - mobility žiakov a pedagógov žiaci 12-15 rokov, pedagógovia
      Diverzita Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Vzdelávacie mobility 10 pedagógov na odborné a jazykové kurzy v zahraničí. pedagogickí zamestnanci
      Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  2019-2020 Systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. žiaci 2. stupňa
      Zelená škola CEEV Živica 2019- Riešiť reálne potreby svojej školy a okolia v oblasti environmentálnej výchovy. žiaci školy, pedagógovia, komunita
      Škola priateľská deťom UNICEF 2019-

      Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, naučiť sa, ako sa stať nositrľmi zmeny, ako môže každé dieťa prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja

      žiaci a pedag´govia školy
      Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so SZP prostredníctvom inkluzívneho tímu

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2022

      Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu vzdelávania 

      Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov

      (práca školskej špeciálnej pedagogiky a školskej psychologičky)

      žiaci školy
      Zvýšenie kvality vzdelávania v  ZŠ A. Sládkoviča Sliač

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2021 Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov čitateľskej, finančnej, matematickej gramotnosti žiaci školy, pedagogickí zamestnanci

      ŠKOLSKÉ ROKY 2016 - 2019

       

       

      Názov projektu

                 Garant

            Termín

        Cieľ / zámer

        projektu – stručne

        Cieľová

       skupina

      Komplexná

      obnova Vlastivednej siene Š. Hudáka Sliač

      (odbor. učebňa REGIO)

      ZŠ A. Sládkoviča Sliač

       

      Mesto Sliač

      2016

      Obsahová a formálna rekonštrukcia výstavnej expozície Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

      žiaci ZŠ, verejnosť, návštevníci mesta

      Zelená škola

      Živica

      2016/2017

      2017/2018

      Riešiť reálne potreby svojej školy a okolia v oblasti environmentálnej výchovy.

      žiaci ZŠ

      Jedlá zmena

       

      Fair Trade ovocie

      Živica

      2016/2017

      Aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín.

      žiaci ZŠ

      Digitálni hrdinovia

      Nadácia Orange

      (e-Školy pre budúcnosť)

      2016/2017

      Rozvíjanie digitálnych kompetencií a mediálnej gramotnosti žiakov 1. a 2. stupňa. 

      žiaci ZŠ

      Záhrada, ktorá učí I.

      Živica, IKEA

      OZ Agilita

      2016/2017

      Vybudovanie školskej záhrady a ovocného sadu – praktického priestoru pre učenie, poznávanie a oddych

      žiaci ZŠ, miestna komunita

      Building Fair Play

      OZ Agilita, Erasmus+

      2017 –  2018

      Spolupráca pri medzinárodnej mládežníckej výmene s Nemeckom 

      žiacka mládež

      13 – 15 rokov

      PRAMEŇ – vzdelávacie mobility v zahraničí

       

      Erasmus+

       

      2017 –  2019

      Vzdelávacie mobility 12 pedagógov na odborné a jazykové kurzy v zahraničí.

      učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

       

       

       

       

       

      Priateľstvo bez hraníc / Přátelství bez hranic

      eTwinning

      2017 –  

      Bilaterálny medzinárodný projekt žiakov a učiteľov s partnerskou školou ZŠ Přimda

      žiaci a učitelia školy

      Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2018 – 2021

      Činnosť 3 pedagogických asistentov so zameraním na inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného protredia

           žiaci      1. a 2. stupňa školy

      Projekt VODA/WATER

      Erasmus+ KA2

       

      2017 – 2019

      Multiodborový a medzinárodný pohľad  (PL, ČR) na vodu ako východisko, prostriedok edukácie a učebné prostredie v duchu environmentálnej výchovy

      žiaci a učitelia

      2. stupňa ZŠ

      Environmentálni experti

      CEEV Živica

      2017 – 2018

      Zážitkové a rovesnícke učenie so zameraním na EKO-kozmetiku

      žiaci školy

      Projekt cvičnej školskej kuchynky

      OZ Sliačske pramene

      Rodičovské združenie pri ZŠ Sliač

      2018

      Realizácia odbornej učebne so zameraním na manuálne a praktické zručnosti, návykov zdravej či racionálnej životosprávy a

      zodpovedného stravovania žiakov

      žiaci školy,

      komunita

      Projekt Elektroodpad-dopad a EKO-alarm

      CEEV Živica, SEWA a. s.,

      Curaprox

      2017 – 2018

      Vzdelávanie a zber elektroodpadu, jeho minimalizácia, separácia a recyklácia

      žiaci školy,

      komunita

      Záhrada, ktorá učí II.

      CEEV Živica, IKEA

      2018 – 2019

      Skúmanie zloženia vody, pozorovanie obehu vody v prírode, meranie vlastností vody, tvorba vodných efektov, manažment hospodárenia s vodou, vodné hry

      žiaci školy,

      komunita

      SadOvo

      CEEV Živica

      2018 – 2019

      Budovanie vlastného ovocného sadu pôvodných drevín v areáli školy

      žiaci školy,

      komunita

       Finanční hrdinovia

      MŠVVaŠ SR

      (rozvojový projekt)

       2018-2019 Rozvíjanie zručností žiakov a učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti formou odborného vzdelávania, workshopov, odbornej literatúry a herných trenažérov.

      žiaci školy,

      učitelia
      Klíma nás spája CEEV Živica  2018-2019 Cieľom  projektu je  vybudovanie „Dažďového potoka“ v priestoroch  školskej záhrady. Je súčasťou prevencie  rozsiahlych klimatických zmien prebiehajúcich sa na našej planéte. žiaci a učitelia školy
      Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.   2018-2019 Formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode. žiaci 2. stupňa ZŠ
      Technika hrou od základných škôl Nadácia Volkswagen Slovakia  2018-2019 Projekt je zameraný na podporu technického vzdelávania a rozvoja praktických zručností na prvom stupni základných škôl. žiaci a učitelia 1. stupňa ZŠ (pracovné vyučovanie)
       Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti čitateľ., matematic. a prírodoved. gramotnosti v ZŠ

      MŠVVaŠ SR

      Operačný program Ľudské zdroje

       2019-2021 Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom praktických voliteľných vyučovacích hodín, moderných záujmových útvarov a pedagogických klubov (vrátane inovačných pomôcok).

      žiaci a učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

      Škola bez nenávisti IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR 2018-2019 Projekt prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

      žiaci a učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

      EDUCATE Slovakia

      AIESEC

      Slovensko

       2018-2019 Medzinárodný lektorát zahraničných študentov na vyučovaní anglického jazyka (študenti z Indonézie). žiaci 1. a 2. stupňa školy
      „A healthy Mind in a healthy Body“

      Lycée Jean Bart Dunkerque

      ZŠ Sliač

      Erasmus+

       2018-2019 Partnerská výmena žiakov francúzskej a slovenskej školy so zameraním na zdravý životný štýl a poznávanie kultúrnych reálií. žiaci a učitelia 2. stupňa ZŠ, komunita
      Projekt sebadôvery DOVE DOVE  2018-2019 Projekt venovaný otázkam zdravej sebadôvery dospievajúcich dievčat. žiačky 2. stupňa ZŠ
      Testovanie TIMMS 2019

      Národný ústav certifikovaných meraní SR

      IEA

       2019 Zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ. žiaci 4. roč. ZŠ

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje