• Prehľad projektov

     • Prehľad projektov

     • Projekty sú neoddeliteľnou súčasťou celého komplexu edukácie v ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Realizujú sa prostredníctvom plnenia cieľov a úloh stanovených Plánom činnosti projektového koordinátora školy v školskom roku 2018/19, ktorý nadväzuje na Plán práce školy a Školský vzdelávací program. 

       

       Strategické ciele: 

      • Propagovať činnosť a aktivity školy na verejnosti s cieľom získavania nových žiakov a  spolupráce s rodičmi ako aj ďalšími subjektmi. 
      • Realizovať partnerskú spoluprácu s medzinárodnými partnermi s cieľom výmeny osvedčených skúseností a kultúrnych reálií. 
      • Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú v súlade s aktuálnymi vedeckými a praktickými poznatkami. 
      • Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej  spoločnosti.  

       

      Koordinátori projektovej činnosti školy: 

      Mgr. Róbert Borbély, PhD. (2016 - 2018)

      Mgr. Róbert Borbély, PhD., Mgr. Alžbeta Krúpová (2018 - 2019)

      Mgr. Alžbeta Krúpová, Mgr. Miroslava Borbélyová (2019 -2020)

       

      ŠKOLSKÉ ROKY 2016 - 2019

       

       

      Názov projektu

                 Garant

            Termín

        Cieľ / zámer

        projektu – stručne

        Cieľová

       skupina

      Komplexná

      obnova Vlastivednej siene Š. Hudáka Sliač

      (odbor. učebňa REGIO)

      ZŠ A. Sládkoviča Sliač

       

      Mesto Sliač

      2016

      Obsahová a formálna rekonštrukcia výstavnej expozície Mozaika z histórie a súčasnosti mesta Sliač.

      žiaci ZŠ, verejnosť, návštevníci mesta

      Zelená škola

      Živica

      2016/2017

      2017/2018

      Riešiť reálne potreby svojej školy a okolia v oblasti environmentálnej výchovy.

      žiaci ZŠ

      Jedlá zmena

       

      Fair Trade ovocie

      Živica

      2016/2017

      Aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín.

      žiaci ZŠ

      Digitálni hrdinovia

      Nadácia Orange

      (e-Školy pre budúcnosť)

      2016/2017

      Rozvíjanie digitálnych kompetencií a mediálnej gramotnosti žiakov 1. a 2. stupňa. 

      žiaci ZŠ

      Záhrada, ktorá učí I.

      Živica, IKEA

      OZ Agilita

      2016/2017

      Vybudovanie školskej záhrady a ovocného sadu – praktického priestoru pre učenie, poznávanie a oddych

      žiaci ZŠ, miestna komunita

      Building Fair Play

      OZ Agilita, Erasmus+

      2017 –  2018

      Spolupráca pri medzinárodnej mládežníckej výmene s Nemeckom 

      žiacka mládež

      13 – 15 rokov

      PRAMEŇ – vzdelávacie mobility v zahraničí

       

      Erasmus+

       

      2017 –  2019

      Vzdelávacie mobility 12 pedagógov na odborné a jazykové kurzy v zahraničí.

      učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

       

       

       

       

       

      Priateľstvo bez hraníc / Přátelství bez hranic

      eTwinning

      2017 –  

      Bilaterálny medzinárodný projekt žiakov a učiteľov s partnerskou školou ZŠ Přimda

      žiaci a učitelia školy

      Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2018 – 2021

      Činnosť 3 pedagogických asistentov so zameraním na inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného protredia

           žiaci      1. a 2. stupňa školy

      Projekt VODA/WATER

      Erasmus+ KA2

       

      2017 – 2019

      Multiodborový a medzinárodný pohľad  (PL, ČR) na vodu ako východisko, prostriedok edukácie a učebné prostredie v duchu environmentálnej výchovy

      žiaci a učitelia

      2. stupňa ZŠ

      Environmentálni experti

      CEEV Živica

      2017 – 2018

      Zážitkové a rovesnícke učenie so zameraním na EKO-kozmetiku

      žiaci školy

      Projekt cvičnej školskej kuchynky

      OZ Sliačske pramene

      Rodičovské združenie pri ZŠ Sliač

      2018

      Realizácia odbornej učebne so zameraním na manuálne a praktické zručnosti, návykov zdravej či racionálnej životosprávy a

      zodpovedného stravovania žiakov

      žiaci školy,

      komunita

      Projekt Elektroodpad-dopad a EKO-alarm

      CEEV Živica, SEWA a. s.,

      Curaprox

      2017 – 2018

      Vzdelávanie a zber elektroodpadu, jeho minimalizácia, separácia a recyklácia

      žiaci školy,

      komunita

      Záhrada, ktorá učí II.

      CEEV Živica, IKEA

      2018 – 2019

      Skúmanie zloženia vody, pozorovanie obehu vody v prírode, meranie vlastností vody, tvorba vodných efektov, manažment hospodárenia s vodou, vodné hry

      žiaci školy,

      komunita

      SadOvo

      CEEV Živica

      2018 – 2019

      Budovanie vlastného ovocného sadu pôvodných drevín v areáli školy

      žiaci školy,

      komunita

       Finanční hrdinovia

      MŠVVaŠ SR

      (rozvojový projekt)

       2018-2019 Rozvíjanie zručností žiakov a učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti formou odborného vzdelávania, workshopov, odbornej literatúry a herných trenažérov.

      žiaci školy,

      učitelia
      Klíma nás spája CEEV Živica  2018-2019 Cieľom  projektu je  vybudovanie „Dažďového potoka“ v priestoroch  školskej záhrady. Je súčasťou prevencie  rozsiahlych klimatických zmien prebiehajúcich sa na našej planéte. žiaci a učitelia školy
      Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.   2018-2019 Formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode. žiaci 2. stupňa ZŠ
      Technika hrou od základných škôl Nadácia Volkswagen Slovakia  2018-2019 Projekt je zameraný na podporu technického vzdelávania a rozvoja praktických zručností na prvom stupni základných škôl. žiaci a učitelia 1. stupňa ZŠ (pracovné vyučovanie)
       Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti čitateľ., matematic. a prírodoved. gramotnosti v ZŠ

      MŠVVaŠ SR

      Operačný program Ľudské zdroje

       2019-2021 Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom praktických voliteľných vyučovacích hodín, moderných záujmových útvarov a pedagogických klubov (vrátane inovačných pomôcok).

      žiaci a učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

      Škola bez nenávisti IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR 2018-2019 Projekt prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

      žiaci a učitelia

      1. a 2. stupňa ZŠ

      EDUCATE Slovakia

      AIESEC

      Slovensko

       2018-2019 Medzinárodný lektorát zahraničných študentov na vyučovaní anglického jazyka (študenti z Indonézie). žiaci 1. a 2. stupňa školy
      „A healthy Mind in a healthy Body“

      Lycée Jean Bart Dunkerque

      ZŠ Sliač

      Erasmus+

       2018-2019 Partnerská výmena žiakov francúzskej a slovenskej školy so zameraním na zdravý životný štýl a poznávanie kultúrnych reálií. žiaci a učitelia 2. stupňa ZŠ, komunita
      Projekt sebadôvery DOVE DOVE  2018-2019 Projekt venovaný otázkam zdravej sebadôvery dospievajúcich dievčat. žiačky 2. stupňa ZŠ
      Testovanie TIMMS 2019

      Národný ústav certifikovaných meraní SR

      IEA

       2019 Zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ. žiaci 4. roč. ZŠ

       Školský rok 2019/2020

      Názov projektu    Garant                     Trvanie projektu    

      ciele projektu

      cieľová skupina 
      Inside out Eramsus+, SAAIC 2019-2021 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov  žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Together we can

      Erasmus+ SAAIC

      2019-220 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-15 rokov, pedagógovia
      Everything can be recycled except the Earth Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 6 krajín - mobility žiakov a pedagógov žiaci 10-12 rokov, pedagógovia
      CLIL acros boders- enjoy and learn Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Medzinárodná spolupráca - školské strategické partnerstvá - 4 slovanské krajiny - mobility žiakov a pedagógov žiaci 12-15 rokov, pedagógovia
      Diverzita Erasmus+, SAAIC 2019-2020 Vzdelávacie mobility 10 pedagógov na odborné a jazykové kurzy v zahraničí. pedagogickí zamestnanci
      Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  2019-2020 Systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. žiaci 2. stupňa
      Zelená škola CEEV Živica 2019- Riešiť reálne potreby svojej školy a okolia v oblasti environmentálnej výchovy. žiaci školy, pedagógovia, komunita
      Škola priateľská deťom UNICEF 2019-

      Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, naučiť sa, ako sa stať nositrľmi zmeny, ako môže každé dieťa prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja

      žiaci a pedag´govia školy
      Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so SZP prostredníctvom inkluzívneho tímu

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2022

      Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu vzdelávania 

      Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov

      (práca školskej špeciálnej pedagogiky a školskej psychologičky)

      žiaci školy
      Zvýšenie kvality vzdelávania v  ZŠ A. Sládkoviča Sliač

      MŠVaV SR

      Operačný program Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

      2019-2021 Zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov čitateľskej, finančnej, matematickej gramotnosti žiaci školy, pedagogickí zamestnanci

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje