• Pracovné ponuky

    • Zamestnávateľ Kategória zamestnanca Kvalifikačné prepoklady Zoznam požadovaných dokladov Iné požiadavky
     Názov Adresa Kontakt
     Základná škola A. Sládkoviča  Pionierska 9, 962 31 Sliač 421904484583 riaditel@zssliac.sk upratovačka ukončené základné vzdelanie žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať do 30.11.2021. nástup 1.12.2021 
     Základná škola A. Sládkoviča  Pionierska 9, 962 31 Sliač 421904484583 riaditel@zssliac.sk učiteľ II. stupňa                  aprobácia fyzika-technika v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov s poukazom na Vyhlášku MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov žiadosť o prijatie do zamestnania, overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca, životopis, potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti doručiť do 15.12.2021 nástup od 10. januára 2022, zastupovanie za MD 
     Základná škola A. Sládkoviča  Pionierska 9, 962 31 Sliač 421904484583 riaditel@zssliac.sk vychovávateľka do ŠKD v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov s poukazom na Vyhlášku MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov žiadosť o prijatie do zamestnania, overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca, životopis, potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti doručiť do 15.12.2022 nástup od 10. januára 2022, zastupovanie za MD 
    • zatiaľ žiadne údaje