• Zápis do 1. ročníka

     • Oznamy

     •  

      Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 08. 04. 2021 - 09. 04. 2021 v čase od 14.00 do 17.00 hod. v priestoroch základnej školy. Prosíme zákonného zástupcu o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorá sa nachádza v hornom menu na hlavnej stránke školy.

       

      Časté otázky rodičov budúceho prváka/ informácie pre rodičov

      O: Môže žiadať zákonný zástupca dieťaťa riaditeľku ZŠ o dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky ("odklad")?

      Riaditeľka ZŠ už v rámci zápisu detí na PŠD (povinná školská dochádzka) od školského roku 2021/2022 nebude môcť rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci riaditeľ ZŠ nemá kompetenciu rozhodovať.

       

      O: Budú musieť ísť na zápis do ZŠ aj tie deti, ktorých zákonní zástupcovia by "po starom" žiadali o odklad PŠD?

      Ak pôjde o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31. 08., na zápis do ZŠ bude musieť ísť. A tam buď bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľku ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľka ZŠ v rámci zápisu na plnenie PŠD (ak sa pri zápise prejavia problémy)odporučí, aby požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

      a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

      b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

       

      O: Čo ďalej?

      Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Ak sa u dieťaťa plniaceho PŠD objavia problémy, ktoré nasvedčujú, že nezvláda nároky na neho kladené v bežnej ZŠ, bude sa o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodovať s využitím ustanovenia § 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. a dieťa buď bude pokračovať v plnení PŠD v bežnej ZŠ, alebo v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príp. v špeciálnej základnej škole.

       

    • zatiaľ žiadne údaje