• Školská jedáleň

     • Oznamy školskej jedálne

     • PLATBA ZA STRAVU

      Číslo účtu vo VÚB Zvolen

      IBAN:   SK 44 0200 0000 3500 1463 2412
       
      Variabilný symbol : používať variabilný symbol uvedený na zápisnom lístku žiaka

       

      Doplňujúci symbol: meno a priezvisko dieťaťa

      Prosíme o včasné realizovanie platieb, najneskôr do 20. dňa v mesiaci /za nasledujúci mesiac/, aby stihli nabehnúť na účet školskej jedálne. Ak dieťa nebude mať načas uhradenú stravu  /k 1. v mesiaci /, nedostane obedy. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      ODHLASOVANIE ZO STRAVY

      Pondelok - Piatok  do 8:00 hod.


      osobne: v kancelárii ŠJ
      telefonicky: 0918 686 090

      Strava pre žiaka sa do obedára nevydáva, len v prípade neskorého vyhlásenia stravníka (napr. v prvý deň choroby) je možné si prevziať obed do obedára, ktorý musí spĺňať hygienické požiadavky pre výdaj stravy, v kancelárii ŠJ.

       

      Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

      Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej podľa VZN č. 3/2019 čl. 5 školské jedálne nasledovne:
      a)    za obed pre žiaka I. stupňa                                                           1,21 €
      b)    za obed pre žiaka II. stupňa                                                          1,30 €
      c)    paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ na réžijné náklady          1,00 €

      Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem sa znižuje o dotáciu 1,20 €/obed poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
       Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 € sa uhrádza vopred pred nástupom žiaka na stravovanie a bude zúčtovaný po ukončení školského roka.
      Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi žiaka v plnej výške.

      Podmienky použitia dotácie vo výške 1,20 € / obed:
      - účasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ /zapísané v triednej knihe a prihlásené na obed/,
      -odobratie obeda v zariadení školského stravovania,
      -ak sa žiak nezúčastní vyučovania /napr. z dôvodu choroby/ a rodič ho zo stravy neodhlási, stravu uhrádza rodič v plnej výške,
      -v prípade, že sa žiak zúčastnil vyučovania, je prihlásený na stravovanie, ale obed reálne vydaný žiakovi nebol, lebo žiak z rôznych dôvodov nebol na obede, v tomto prípade na žiaka nepatrí dotácia na stravu, nakoľko žiak neodobral obed, čo je jednou zo základných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu,
      -v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní /choroba a iné/, je možné v prvý deň choroby odobrať obed do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase výdaja stravy najneskôr do 13,30 hod.,
      -nasledujúce dni musí byť žiak zo stravy odhlásený, aj v prvý deň choroby sa obed uhrádza v plnej výške z jednorazového príspevku na stravovanie,
      -podľa vyhlášky č. 330/2009 § 2 písm. a) zariadenie školského stravovania zabezpečuje zdravú výživu žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
      Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr príslušný deň do 8,00 hod. ráno.
      Možnosti odhlasovania zo stravovania:
      -telefonicky alebo zaslaním sms na tel. č. : 0918 686 090,
      -mailom na adrese: jedalensliac  gmail.com,
      -osobne v kancelárii školskej jedálne.
      Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      Odber stravy sa eviduje na základe čipového kľúča, ktorý si stravník zakúpi v kancelárii školskej jedálne, cena čipového kľúča je 5,00 €. Pri odbere stravy je stravník povinný preukazovať sa čipovým kľúčom, bez čipového kľúča stravníkovi nebude poskytnutá strava.

      Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:
      -odovzdanie zápisného lístka do 06.09.2019,
      -uhradenie stravného poplatku najneskôr do 06.09.2019,
      -uhradenie jednorazového príspevku na stravovanie najneskôr do 06.09.2019,
      -zakúpenie čipového kľúča najneskôr do 02.09.2019.

      Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.

       

       STRAVNÁ  JEDNOTKA od 01.09.2019

      I.STUPEŇ
      Stravná jednotka / deň                                  1,21 €
      Dotácia od štátu / deň                                    1,20 €
      Doplatok rodiča / deň                                    0,01 €
      Réžia / mesiac                                                  3,00 €
      Stravná jednotka / mesiac
      /doplatok rodiča s réžiou/                            3,20 €

       


      II.STUPEŇ
      Stravná jednotka / deň                                 1,30 €
      Dotácia od štátu / deň                                   1,20 €
      Doplatok rodiča / deň                                    0,10 €
      Réžia / mesiac                                                  3,00 €
      Stravná jednotka / mesiac
      /doplatok rodiča s réžiou/                           5,00 €

       

       

       

       

                                   

       

    • zatiaľ žiadne údaje