• Erasmus+ / eTwinning

     • Erasmus+ základné informácie

     • 1. Popis projektu

      Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jednotlivcom a organizáciám poskytuje príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

      Program Erasmus+ ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje niekoľko prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

      Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

      Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na

      • podporu európskeho piliera sociálnych práv,
      • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a
      • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

      Aj naša škola sa aktívne zapája do tohto programu, vďaka čomu sme získali akreditáciu Erasmus + na roky 2021-2027. Ako prínos možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód učenia a riadenia, prístup k väčšiemu množstvu projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre žiakov a zamestnancov nášej základnej školy

      2. Typy zamestnaneckých mobilít (typy kľúčových akcií)

      Program Erasmus+ umožňuje využívať tento typ kľúčovej akcie:

      Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov

      Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu zamestnancov — ponúka príležitosti učiteľom, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine.

      Naša škola sa zapája do mobilného projektu zamestnancov v školskom vzdelávaní.

      Tento projekt mobility môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

      Mobilita zamestnancov:

      • štruktúrované kurzy — podporujú odborný rozvoj učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl,
      • hospitácie (tzv. job shadowing) — poskytujú pre učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole.

      3. Typy mobilít pre žiakov

      Žiaci sa môžu zapojiť do Kľúčovej akcie 2 (KA2) — Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

      V prihláške na partnerstvo, ktorú zostavuje naša škola s partnerkou školou/partnerskými školami, môžu byť naplánované v rámci doplnkových aktivít projektu aj mobility žiakov do partnerských škôl v rámci krátkodobých výmen skupín žiakov  Prihlášku do príslušnej národnej agentúry podáva škola, ktorá je koordinátorom celého partnerstva.

      V rámci tohto typu sa žiaci zapájajú do osobitného partnerstva — do školských výmenných partnerstiev.

    • zatiaľ žiadne údaje