• V základnej škole úspešnejší

     • Charakteristika projektu

     •  

                     

                PROJEKT: Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so špeciálnymi                                  výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia 

      Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov v Základnej škole Andreja Sládkoviča, Sliač. Hlavnou aktivitou projektu sú činnosti troch pedagogických asistentov v Základnej škole Andreja Sládkoviča, Sliač. Ich úlohou bude realizácia jednotlivých aktivít zameraných na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi.

      Zároveň sa bude rozvíjať spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prioritne pre marginalizované rómske komunity.

       

      Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi v ZŠ Sliač budú prebiehať:

      • vo výchovno-vzdelávacom procese (bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, vykonávanie dozoru počas prestávok, sprevádzanie žiakov mimo triedy, pomáhanie pri príprave učebných pomôcok),

      • v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách (priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy, návšteva historických a kultúrnych pamiatok, zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu, organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin),

       • v spolupráci s rodinou (návšteva rodiny, organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania, spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa).

       

      Pedagogickí asistenti sa budú venovať žiakom, ktorí majú ŠVVP a žiakom zo SZP, čím sa kmeňoví pedagógovia budú môcť venovať ostatným žiakom. Zlepšia sa vzdelávacie výsledky v škole, pedagogickí asistenti budú pomáhať skvalitňovať vyučovací proces, vzhľadom k tomu, že žiakom bude venovaná dostatočná pozornosť.

       

      Zároveň budú prínosom aj pri pedagogickom dozore na prestávkach, pri príprave domácich úloh, pri vytváraní vzťahov s rodičmi. Okrem vyučovacieho procesu budú nápomocní aj pri krúžkovej činnosti. 

    • zatiaľ žiadne údaje