• Profil školy

     • Profil školy

     • Základná škola /ZŠ/ A.Sládkoviča Sliač je plnooganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, s právnou subjektivitou. Od roku 1995 má zapožičaný čestný názov: „Základná škola A.Sládkoviča“. Na škole sa vyučuje 9. ročníkov, škola má 6 oddelení ŠKD. ZŠ A.Sládkoviča Sliač je postavená v rokoch 1958-1962, umiestnená v strede mesta Sliač, katastrálne územie Sliač – Rybáre, cca 200 m od hlavnej komunikácie smerom do kúpeľov. Je veľmi dobre dopravne previazaná s blízkym okolím. Prímestská autobusová doprava má autobusovú zastávku na križovatke ulíc SNP /hlavná komunikácia v meste/ a ul. Pionierskej /prístupová komunikácia ku škole/. Železničná stanica je vzdialená vzdušnou čiarou od školy cca 150 m. Prístupová komunikácia do školy je novovybudovaná s obojstrannými chodníkmi, ukončená kruhovou križovatkou pre zabezpečenie bezpečnosti žiakov /vylúčené cúvanie motorových vozidiel/, s dostatočným priestorom pre zhromaždenie žiakov školy pred  začatím školského roku a každodenného vyučovania. 

      Základná škola A. Sládkoviča Sliač je školou v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorá sa vo svojom Školskom vzdelávacom programe zameriava na regionálnu a environmentálnu výchovu, rozvoj jazykovej, čitateľskej a matematickej gramotnosti, šport a zdravý životný štýl. 

          Najmä v bedmintone dosahujú žiaci školy najvyššie ocenenia nielen doma (napr. titul majster Slovenska U11 v r. 2015), ale i v zahraničí (bronzové medaily na medzinárodných turnajoch, napr. Swiss Youth Open 2015). Škola je rovnako súčasťou medzinárodných projektov Zelená škola a Jedlá zmena so zameraním na environmentálnu výchovu, zodpovedné stravovanie a zdravý životný štýl - vďaka ktorým sa menia stravovacie návyky a zaobchádzanie žiakov so svojím životným prostredím. Aktuálne sa v tejto oblasti realizuje schválený projekt OZ Živica s názvom Záhrada, ktorá učí - zameraný na praktické zručnosti a prácu s prírodným materiálom v podmienkach školskej záhrady ako vzdelávacieho centra. Škola sa usiluje aj o rozvíjanie digitálnych kompetencií a informačno-komunikačných zručností žiakov vo vlastnom projekte Digitálni hrdinovia (podporenom Nadáciou Orange Slovensko) so zreteľom na bezpečné používanie internetu a digitálnych médií. V roku 2016 získali žiaci a pedagógovia školy medzinárodné ocenenie Briliantt za najlepší projekt "Nech učenie nie je mučenie, ale zábava a poučenie" na tému Megatrendy a médiá, udeľovaný Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V oblasti aktívnej výučby cudzích jazykov v odborných diskusiách boli vybraní žiaci školy zapojení do mládežníckeho projektu Building fair play v rámci spolupráce s neziskovým sektorom v programe Erasmus+ pre mládež a šport a do programov Erasmus+ školské partnerstvá, kde sme od roku 2017 zapojení do viacerých projektov, napr. WATER, CABEL, Inside Out, Together we can, Everything can be recycled except the Earth. Rovnako kladieme dôraz na vzdelávacie mobility pedagógov zamerané na odborné a jazykové kurzy v zahraničí. v rámci programu Erasmus+,  a to v rámci projektov Prameň a Diverzita.

           V školskej a mimoškolskej činnosti sa kladie veľký dôraz aj na regionálne/miestne tradície, ľudovú kultúru a históriu. Súčasťou školy je vlastné školské múzeum - Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač, ktoré svojimi netradičnými a interaktívnymi prvkami sprostredkúva historické a súčasné hodnoty mesta, regiónu a kraja. Rovnako plní funkciu vzdelávacieho a kultúrneho centra rozvíjajúceho multikultúrnu výchovu s medzinárodnými partnermi školy - Základní škola Přibyslav a Přimda (ČR), Gymnasium St. Michael Paderborn (Nemecko) založenú na dobrovoľnej aktívnej výmene "Kultúra a história bez hraníc" a rozbiehajúcej sa spolupráci v anglickom jazyku v rámci platformy  e-Twinning.

           ZŠ Sliač aktívne pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. K ich inkluzívnemu vzdelávaniu prispieva posilnenými pedagogickými a odbornými kapacitami (špeciálny pedagóg, školský psychológ, pedagogickí asistenti, asistenti učiteľa a asistenti vychovávateľa), názornými didaktickými a technickými pomôckami, ako aj formou rozličných projektov rozvíjajúcich praktické zručnosti individuálnym učebným štýlom. Nadaní žiaci majú, popri mnohých interných a externých súťažiach a podujatiach, možnosť aktívne pracovať aj v mimoškolskej činnosti prostredníctvom Žiackeho parlamentu presadzujúceho záujmy a potreby samotných žiakov.

       

    • zatiaľ žiadne údaje