• Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. Sládkoviča Sliač

     • Základné informácie o projekte


       Prispôsobovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre výučbu na škole sa uskutočňuje v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Inovatívny prístup  v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie, je základnou myšlienkou tvorby prostredia, v ktorom bude možné uspokojovať rôzne vzdelávacie potreby každého žiaka a tým dosiahnuť zlepšené študijné výsledky.Daný zámer máme v záujme dosiahnuť prostredníctvom projektu. V rámci extrahodín, záujmových útvarov a pedagogických klubov chceme dosiahnuť zvýšenie úrovne čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej  gramotnosti a tiež ku podpore rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov.

      Projekt bude realizovaný počas dvoch školských rokov - 2019/2020 a 2020/2021. Cieľovou skupinou sú žiaci a pedagógovia školy. Aktivity sú smerované k naplneniu hlavného cieľa  - zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesus cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na Základnej škole A. Sládkoviča v Sliači.

    • zatiaľ žiadne údaje