• Aktuálne v našej škole

    • Medzinárodný eTwinningový projekt v 5.A triede

    • 07.05.2021 01:51
    • V tomto školskom roku sa trieda 5.A zapojila do medzinárodného eTwinningového projektu  s názvom GEOGRAFIA HRAVO ON- LINE/ZEMĚPIS HRAVĚ ON-LINE.
      
    • Našou partnerskou školou je 10. ZŠ Plzeň pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavly Sýkorovej a jej žiakov zo 6.B triedy. Viac sa o 10. ZŠ Plzeň dočítate na stránke https://zs10.plzen.eu .
     Hlavným cieľom projektu je získanie informácií o partnerskom meste a škole. On-line aktivity (česko-slovenský slovníček pojmov, tvorba časozberného videa/fotografií, úniková hra) budú zamerané na tému poľnohospodárstvo a priemysel. Táto téma je rozširujúcim učivom pre našich žiakov v predmete geografia.  
     Vďaka projektu získajú žiaci oboch krajín národné a európske povedomie, praktické zručnosti v digitálnej gramotnosti. Aktívne budú využívať IKT. Výsledky svojej práce si školy medzi sebou budú zdieľať a porovnávať.
     Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp a bude trvať približne mesiac.
     29. apríla 2021 sa uskutočnilo naše prvé on-line stretnutie. Žiaci z Čiech ešte pracovali dištančne z domu počas hodiny zemepisu, žiaci 5.A sa stretnutia zúčastnili už zo školy. Prvé naše zoznámenie prebehlo cez  aplikáciu Google Meet. Žiaci predstavili svoju triedu, školu, mesto. Získané informácie zapisovali na virtuálnu tabuľu Jamboard.
     V tomto týždni zistíme , ako žiaci pozorne sledovali prezentovanie oboch škôl. Zasúťažia si využitím aplikácie Kahoot.
     Využitím nástenky Padlet žiaci zapisujú otázky pre partnerskú školu, ktoré sa nestihli počas on-line stretnutia opýtať.
     V rámci úvodných aktivít bola zadaná aj dlhodobá praktická úloha – pozorovanie rastu poľnohospodárskych plodín. Úlohou žiakov je zasadiť semienka rastlín a denne pozorovať ich rast. Z fotografií spracujú časozberné video, pričom v závere budú žiaci hádať, čo kamarátom partnerskej školy vyrástlo.
     Už 7.5.2021 sa uskutoční ďalšie naše spoločné on-line stretnutie, počas ktorého sa opäť virtuálne stretneme, porozprávame sa o zrealizovaných aktivitách a dohodneme sa na ďalších úlohách.
     Veríme, že naše virtuálne priateľstvá budú pre triedy z oboch krajín prínosné, veľa sa o sebe dozvieme a aj v budúcnosti budeme spolupracovať  na ďalších e-twinningových projektoch .

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje