• Aktuálne v našej škole

     • Výzva na voľby členov do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča

     • 16.09.2020 09:54
     • Mesto Sliač ako zriaďovateľ ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje Výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča
      Výzva na voľby členov Rady školy ZŠ A. Sládkoviča


      OZNAM

      Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač vyhlasuje v zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samospráva, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. 

       

      VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY.

       

      Uskutočnia sa:

      - z radu pedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 13,30 hod.

      - z radu nepedagogických zamestnancov dňa 23. septembra 2020 o 14,00 hod.

      - z radu rodičov 23. septembra 2020 od 16,30 – 18,00 hod.

      v priestore vstupného vestibulu B bloku Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač

       

                                                                                                                Mgr. Alžbeta Krúpová 

                                                                                                    riaditeľka školy
      Viac informácií:  
      https://zssliac.edupage.org/a/rada-skoly 
      podstránka OZNAMY

     • viac
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • 21.08.2020 10:00
     • Stravná jednotka od 1.09.2020 do 31.12.2020:
      I. stupeň - doplatok rodiča + réžia  3,20 €/mesiac
      II. stupeň - doplatok rodiča + réžia  5,00 €/mesiac

      Rodičia, ktorí platili zábezpeku minulý školský rok, tento rok neplatia, preniesla sa do tohto
      školského roka. Zábezpeku platia len stravníci 1. ročníka a noví stravníci.


       
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje