• Profil školy

     • História školy

     • Základná škola (ZŠ) A. Sládkoviča je plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, s právnou subjektivitou.
      Ešte v minulosti ... od roku 1561 boli na území dnešného Sliača, konkrétne v bývalých Hájnikoch, iba školy cirkevné. Rímsko-katolícka a Evanjelická škola. Evanjelická škola vznikla až v roku 1792, jej budova sa nachádza pri zvonici. Vyučoval v nej i spisovateľ Ferdinand Gabaj (v rokoch 1931 – 1933).
      V roku 1912 bola postavená Štátna ľudová škola v Rybároch s vyučovacím jazykom maďarským (na rohu ulice SNP a Š. Záhorského). Jej prvým učiteľom bol Ľudovít Bálint. Od roku 1918 už mohol vyučovať v slovenskom jazyku.
      V roku 1933 vznikla v Hájnikoch obecná škola (pre nadmerný počet žiakov v evanjelickej ľudovej škole). Za jej prvú učiteľku bola zvolená Zuzana Baštová.
      Ďalšia obecná škola bola postavená v Rybároch v roku 1936, dnes sa v nej nachádza ZUŠ.
      V roku 1948 bola zriadená povereníctvom školstva a ministerstva financií Štátna obvodná meštianska škola. Žiakov však neustále pribúdalo a tak sa muselo vyučovať aj v bývalej národnej škole Rybáre, Národnej škole evanjelickej i katolíckej v Hájnikoch, v budove Miestneho národného výboru Rybáre a na strednej škole Hájniky.
          Po roku 1945 bolo v Československu cirkevné školstvo zrušené a ľudové školy boli premenované na národné školy a meštianske školy na stredné školy. Tried postupne pribúdalo, počet žiakov sa neustále zvyšoval. Boli časy, keď sa vyučovalo až v šiestich budovách a na smeny. Východiskom z tejto situácie bola výstavba novej školskej budovy v Rybároch, ktorá bola slávnostne otvorená 16. septembra 1961, stavba bola dokončená v roku 1962. Vyučovať sa tu začalo v školskom roku 1961/1962. Postavené boli dve budovy – A a B blok, školská telocvičňa a neskôr pribudla školská jedáleň. Prvým riaditeľom školy bol Martin Krupa, ktorý bol veľmi obľúbený.
          Škola fungovala, ale počet žiakov neustále stúpal a tak sa začalo v roku 1997 s budovaním prístavby (C blok), ktorá bola dokončená až v roku 2000/2001 a rozšírila kapacity a možnosti školy. Zásluhu na vybudovaní prístavby mal predovšetkým pán riaditeľ František Adámek.
          Pre žiakov a učiteľov sliačskej ZŠ je pamätným dňom najmä 20. október 1995, kedy v kinosále Hviezda v kúpeľoch prevzal riaditeľ školy František Adámek z rúk Ministerstva školstva SR čestný názov školy : Základná škola A. Sládkoviča (Sliač).
          Základná škola A. Sládkoviča  patrí medzi najlepšie školy v celom regióne, o čom svedčí rad vynikajúcich výsledkov v súťažiach (matematické súťaže, súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, umelecké, výtvarné, hudobné súťaže, olympiády, historické súťaže, zo športu hlavne vynikajúce výsledky v bedmintone, volejbale, lukostreľbe,  ale aj technické súťaže).
          V školskej i mimoškolskej činnosti sa kladie dôraz aj na regionálne a miestne tradície, ľudovú kultúru a históriu (p. uč. Vonkomerová, p. uč. Lehocký , ale aj bývalí učitelia p. uč. Štefan Hudák a p. uč. R. Borbély).  Súčasťou školy je vlastné múzeum – Vlastivedná sieň Štefana Hudáka, ktorá svojimi netradičnými interaktívnymi prvkami a množstvom filmov a dokumentov sprostredkúva historické a súčasné hodnoty mesta Sliač a jeho okolia.
          
      Prehľad funkčných období riaditeľov ZŠ Sliač od roku 1969 :
      Je to od roku 1969, teda v novej školskej budove.
      Prvým bol samozrejme spomínaný pán riaditeľ Martin Krupa – veľká osobnosť, človek rozhľadený, múdry, ľudský, obľúbený.
      Ján Necpál                  1969 – 1986
      Anna Urbancová        1986 – 1989
      Alojz Juračka            1989 – 1993
      Lýdia Janáková          1993 – 1995
      František Adámek     1995 – 2004
      Juraj Nemec              2004 – 2013
      Katarína Krutá           2013 – 2018
      Róbert Borbély          2018 – 2019
      Alžbeta Krúpová        2019

      Najobľúbenejšími medzi deťmi a učiteľmi boli samozrejme tí najľudskejší a to pán F. Adámek, M. Krupa, či A. Urbancová, ale všetci sa značnou mierou zaslúžili o rozvoj, rozkvet a dobré meno ZŠ na Sliači. Veľká vďaka patrí im, ale predovšetkým učiteľom, ktorí tu zanechali svoju stopu a strávili na škole veľkú časť svojho života, rovnako však aj ostatným zamestnancom školy, lebo bez nich by škola jednoducho nemohla nikdy fungovať.

      Spracoval Mgr. Dušan Lehocký na základe informácií a podkladov, citované :
      zostavovateľ RSDr. Milan Šimončík:  „SLIAČ – 50 rokov mestom“
      Podklady, informácie zozbierali a spracovali pán učiteľ SJL a Dej Štefan Hudák a Mgr. Róbert Borbély, PhD, zakladateľ Vlastivednej siene Štefana Hudáka v Základnej škole A. Sládkoviča v Sliači .

       

          
          

       

    • zatiaľ žiadne údaje