• Školská jedáleň

     • Výzva na predkladanie ponúk

     •  

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

          CPV: 15500000-3          mliečne výrobky

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2022..

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022 – 31.12/2022

       

       

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do  10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.2020

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

          CPV: 15896000-5         hlboko zmrazené výrobky

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022    do 31.12.2022.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022 – 31.12/2022

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.-2021

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

          CPV: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

       

          Doplňujúce predmety:

       

          15111100-0           Hovädzie zadné b.k.

          15111100-0           Hovädzia roštenka

          15113000-3           Bravčové karé b.k

          15113000-3           Bravčové stehno

          15131220-3         Slanina

          15131410-2           Šunka

          15131130-5            Bratislavské párky

       

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2022.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022 – 31.12/2022

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.2021

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

         CPV:03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie.

        

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2022

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022 – 31.12/2022

       

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

        faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.2020

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

          CPV: 15000000-8 Potraviny,nápoje, tabak a príbuzné produkty

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2022.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022– 31.12/2022

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

       

      faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.2021

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2022

       

          CPV15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

        

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2022

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       

       

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2022 – 31.12/2022

       

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.12.2021 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 22.11.2021

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

          CPV: 15500000-3          mliečne výrobky

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

          CPV: 15896000-5         hlboko zmrazené výrobky

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

          CPV: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  

       

          Doplňujúce predmety:

       

          15111100-0           Hovädzie zadné b.k.

          15111100-0           Hovädzia roštenka

          15113000-3           Bravčové karé b.k

          15113000-3           Bravčové stehno

          15131220-3         Slanina

          15131410-2           Šunka

          15131130-5            Bratislavské párky

       

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

         CPV:03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie.

        

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

        faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

          CPV: 15000000-8 Potraviny,nápoje, tabak a príbuzné produkty

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

       

      faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

      Výzva na predkladanie ponúk

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o           zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                    Základná škola A.Sládkoviča

          Sídlo:                      Pionierska 9 ,Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Alžbeta Krúpová ,riaditeľka školy

          Kontaktná osoba:   Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

          dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A.Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín na rok 2020

       

          CPV15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

        

                     

       

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

            Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

          Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča ,Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

          Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania

          zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú  

          všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

          Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí

          byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom

          kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

          Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu,

          skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

            

       

       8. Termín plnenia:

           01.01/2020 – 31.12/2020

       

       

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

           Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za

           skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť

           faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez

           zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

        • výzva na predloženie cenovej ponuky
        • ponukový list na celý sortiment
        • doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

       

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

            Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.12.2018 do 12:00 hod. miestneho času.

            Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

            Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

       

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

            Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené

            náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

            Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

       • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
       • výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
       • navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

       

      V Sliači  dňa 02.12.2019

       

      Za obstarávateľa : Mgr. Alžbeta Krúpová

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. O  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

          Názov:                 Základná škola A. Sládkoviča

          Sídlo:                    Pionierska 9, Sliač

          IČO:                       37888790

          DIČ:                       2021677691

          Štatutárny orgán :   Mgr. Róbert Borbély, PhD.

          Kontaktná osoba:     Žaneta Piecková

          Telefón:                  0918686090

          E-mail:                    pieckovazaneta@centrum.sk

       

      2. Predmet zákazky:

       dodávka tovaru pre školskú jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča,  Pionierska 9, Sliač

       

      3. Opis a rozsah zákazky: Dodávka  potravín

       CPV: 15000000-8              Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

                 15800000-6              Rôzne potravinové výrobky

                 15100000-9              Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

                 15300000-1              Ovocie, zelenina a súvislé výrobky

                 03100000-2              Poľnohospodárske a záhradnícke produkty

                 03200000-3              Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

                 15612500-6              Pekárenské a mlynské výrobky

                 15400000-2              Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

                 15500000-3              Mliečne výrobky

                     

      4. Predpokladaná hodnota zákazky:

      Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ preto určil hodnotu zákazky na jednu komoditu podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní určeného finančného limitu zákazka s nízkou hodnotou menej ako 40.000 € bez DPH.

       

      5. Typ zmluvy: 

      Rámcová dohoda v trvaní 12 mesiacov s účinnosťou od 01.01.2018 do 31.12.2018.

       

      6. Miesto dodania predmetu zákazky:

      Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 11, 962 31 Sliač

       

      7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

      Predmetom zákazky je dodanie tovaru – dodávka   tovaru počas trvania zmluvy  v množstve a špecifikácii – predpokladaný rozsah zákazky. Predmetom sú všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie tovaru.

      Dodanie tovaru sa uskutoční v určené dni – (pondelok – piatok) v čase do 7,00 hod. Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

      Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy.

       

      8. Termín plnenia:

      01.01/2018 – 31.12/2018

       

      9. Hlavné podmienky financovania:

      Predmet zákazky bude financovaný z potravinového účtu školskej jedálne na základe faktúr za  skutočne dodaný tovar, podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť faktúry 14 dní od dátumu doručenia faktúry, formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.

       

      10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:

          výzva na predloženie cenovej ponuky

          ponukový list na celý sortiment

          doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

            

      11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:

      Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 22.11.2017 do 12:00 hod. miestneho času.

      Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme na adresu:

      Základná škola A.Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

            

      12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

      Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

      Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

          navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

          výška DPH (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,

          navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

       

      V Sliači  dňa 06.11.2017.                                               Za verejného obstarávateľa: Žaneta Piecková

    • zatiaľ žiadne údaje