• Školský psychológ

     • Náplň práce školského psychológa


     • Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

       

       

      Nie som veštec, nemám čarovný prútik Harryho Pottera a neviem robiť zázraky na počkanie. Jediné, čo Ti viem poskytnúť, je to najvzácnejšie – čas, pozorné uši na počúvanie, starostlivé srdce a nadhľad nad problémom. Budem zrkadlom vzniknutých situácií.

       

       

       

      Konkrétna náplň práce:

      Diagnostická - poznávam osobnosť žiaka, jeho schopnosti, identifikujem poruchy správania či učenia , spolu s učiteľmi a ďalšími odbornými zamestnancami sa podieľam na ich zmiernení.

      Intervenčná -  vytváram spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáham učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáham riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .

      Preventívna - metódou pozorovania žiakov v triedach odhaľujem problémových žiakov, prípadne nefungujúce vzťahy, vytváram a realizujem, v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami, špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju žiaka.


      Poradenská - poskytujem konzultácie rodičom, žiakom a učiteľom, pomáham pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zapojení do vzdelávacieho procesu v škole.

      Pre žiakov:                                                                 

      Navštív ma, keď...    

      • sa chceš porozprávať o niečom, čo Ťa trápi
      • sa Ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa
      • Ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi
      • si nezapadol/la do kolektívu v škole
      • Ti niekto ubližuje

      Všetko, čo mi povieš, je dôverné. Výnimkou je len situácia, ak Ti niekto ubližuje alebo máš potrebu ubližovať sebe či niekomu inému.

      Pri svojej práci sa riadim Etickým kódexom školského psychológa.

    • zatiaľ žiadne údaje