• Zápis do 1. ročníka

     • Informácie k zápisu do 1. roč.

     • Žijete s dieťaťom v zahraničí? Čo je potrebné vedieť?

      Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Ministerstvo školstva radí v tomto prípade postupovať nasledovne:

      Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

      V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

      Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si ponecháva istú formu kontroly.

      Zápis

      Každý rok prebieha zápis do základných škôl od 1. apríla do 30. apríla. 

      Presný dátum zápisu určuje riaditeľ príslušnej školy. V našej základnej škole sa zápis do prvého ročníka uskutoční 8. a 9. apríla 2021 v čase od 14:00 - 17:00 v C-bloku na prízemí. 

      Pred termínom zápisu základná škola zverejní na hlavnej stránke školy elektronickú prihlášku, ktorú zákooní zástupcovia detí vyplnia a odošlú. Vytlačená elektronická prihláška musí byť podpísaná obomi zákonnými zástupcami.

      Na zápis je potrebné priniesť, vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlíšku, občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

      Dieťa je možné zapísať aj na diaľku. Rodič alebo zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy na Slovensku. Splnomocnená osoba by sa mala preukázať rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom.

      Rodič oznámi pri zápise riaditeľovi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a podá si písomnú žiadosť. Tá musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Riaditeľ ZŠ, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá povolenie, že môže navštevovať školu mimo SR. 

      Postihnuté deti

      Pre postihnuté dieťa, ktoré je vzdelávateľné, platia rovnaké podmienky ako pre ostatné deti.

      Nesplnenie povinnosti

      V prípade, že dieťa i rodičia sú občanmi SR a nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon a mali by to čo najskôr napraviť. Najlepšie je osloviť riaditeľa niektorej ZŠ na Slovensku a dohodnúť sa s ním, aby dodatočne dieťa zapísal. Táto škola potom bude pre dieťa kmeňovou a na nej bude vykonávať skúšky.

      Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky

      V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie:

      a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

      b) rodné číslo žiaka,

      c) adresu trvalého i prechodného bydliska žiaka v zahraničí,

      d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

      Skúšky

      Znenie zákona § 25:

      (3) Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).

      (4) Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka
      učebnice a pracovné zošity.

      (5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

      9) A žiak, ktorý nepožiada o vykonanie kom. skúšky podľa odseku č.5, vykoná komisionálnu skúšku po ukončení osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnej skúšky riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.  

    • zatiaľ žiadne údaje