• Rada školy

     • Plán práce Rady školy na školský rok 2019/2020

     • September 2019

      1.      Otvorenie.

      2.      Voľby predsedu a podpredsedu RŠ.

      3.      Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. r. 2018/19. 

      4.  Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie ZŠ A. Sládkoviča Sliač

      5.      Výchovný program – Školský klub detí Pramienok pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač

      6.   Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho      procesu v šk. r. 2019/20 

      7.      Rôzne a diskusia.

      8.      Uznesenia a záver.


      November 2019

      1. Otvorenie

      2 .Rozpočet pre rok 2020

      3. Schválenie doplnkov štatútu RŠ

      4. Schválenie plánu stretnutí RŠ a plánu práce RŠ na rok 2020

      5. Rôzne, diskusia

      6. Návrh uznesení

      7. Záver

       

      Apríl  2020

      1. Otvorenie

      2. Informácia o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok 2019/2020

       

      3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019


      4. Informovanie o výsledkoch zápisu do 1.ročníka

       

      5. Výročná správa za rok 2019

       

      6.Rôzne, diskusia

       

      7. Návrh uznesení

       

      8. Záver

       

       

      Jún 2020


      1.Otvorenie

       

      2. Informácia o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok 2019/2020


      3. Rôzne, diskusia

      4. Návrh uznesení

      5. Záver

        

      Sliač   03.10.2019                                                                                       Mgr. Martina Kuzmová

                                                                                                                         predsedníčka rady školy

       

    • zatiaľ žiadne údaje