• ŠKD Pramienok

     • Režim dňa

     • 06.00 hod.  -  06.30 hod. príchod detí do ŠKD - klubovňa
      06.30 hod.  -  07.30 hod. ranný klub  - klubovňa 
        odpočinková relaxačná činnosť, telovýchovné chvíľky
        počúvanie hudby, kreslenie
        vyučovanie podľa rozvrhu
      11.25 hod.  -  14.00 hod. samoobslužná činnosť, hygiena, stolovanie v ŠJ, obed
        odpočinková a relaxačná činnosť
      14.00 hod.  -  14.30 hod. PNV, čítanie, prepis textov a didaktické hry
      14.30 hod.  -  14.45 hod.  olovrant, hygiena
      14.45 hod.  -  15.30 hod.  záujmová činnosť, spoločensko-vedná, vzdelávacia činnosť,
        prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, 
        esteticko-výchovná, telesná, zdravotná  a športová činnosť
      15.30 hod.  -  16.00 hod. spoločenské hry a súťaže
      16.00 hod.  -  17.00 hod. stretávací klub  -  relaxačná činnosť / stavebnice, hry, kreslenie /
        vo vyhradenej triede
         
       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje