• ŠKD Pramienok

     • Školský poriadok

     • Školského klubu detí Pramienok

      pri Základnej škole A. Sládkoviča Sliač

      Úvodné ustanovenia

      1.  Školský  poriadok  ŠKD  je  základnou  organizačnou a  pracovno-právnou normou  školy, ktorá je právnym subjektom.

      2. Školský poriadok ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

      I.  Riadenie a organizácia školského klubu detí

      1.  ŠKD Pramienok je školské výchovné zariadenie s poldennou starostlivosťou pre deti I. stupňa. Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná v zmysle schváleného výchovného programu, nadväzuje na vzdelávací program školy, ktorý je schválený.

      2. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy.

      3. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúci vychovávateľ, ktorý je zároveň členom vedenia školy.

      4. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

      5. Počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou.

      II. Prevádzka ŠKD

      1.   ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6:00 do 17:00 hod. pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí a ekonomické podmienky školy

      2.  ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Školského poriadku ŠKD.

      III. Prijatie a vyradenie detí do ŠKD

      1.   Deti sa do ŠKD prijíma  na  základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami dieťaťa na celú dobu v primárnom vzdelávaní.

      2.  O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca.

      3.  Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku a naplnenosti oddelenia z jednotlivých ročníkov.

      Dieťa môže byť vyradené:

      1.   ak zákonný zástupca podá písomnú žiadosť o odhlásenie

      2.  ak zákonný zástupca neplatí  povinný poplatok

      3.  ak má dlhodobo neospravedlnenú absenciu

      4.  ak škola a ŠKD nemôžu splniť individuálnu požiadavku na starostlivosť o dieťa z dôvodov: personálnych, finančných a
           priestorových

      5.  ak hrubo poruší Školský poriadok ŠKD  /viď príloha č.1 Školského poriadku ŠKD/

      IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť

      1.  Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti odpočinkového, rekreačného, záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.

      2. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha spravidla v kmeňových triedach nižšieho ročníka v oddelení, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti v škole a mimo školy.

      3.  V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením je umožnené deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný a psychický rozvoj.

      4.  V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo, využívajú didaktické hry.

      5.  V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z mesačného rodičovského príspevku na činnosť ŠKD.

      6.  Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Čipy na stravu zabezpečujú zákonní zástupcovia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.

      7.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky.

      8.  Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihrisko a iné objekty školy.

      V. Dochádzka detí

      1.   Dochádzka detí je riešená v súlade so zákonom o rodine a s trestným zákonom.                                             

      2.  Deti  prichádzajú do ŠKD po skončení riadneho vyučovania, podľa rozvrhu a požiadaviek  zákonného  zástupcu.

      3.  Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD   uvedie zákonný zástupca v Žiadosti o prijatie do ŠKD, deti 2. a 4. ročníka na tlačive Informácie o pobyte dieťaťa v ŠKD. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.

      4.  Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti resp. na tlačive uvedené, z ŠKD uvoľnené po obede, a to len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu. Inak až v čase, ktorý majú jednotlivé oddelenia stanovené; je to súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

      5.  Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, bude vyradené zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.

      6.  Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

      7.  Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 do 7.30 hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia. O 7.30 hod. deti pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do kmeňových tried.

      8.  Odporúčame zákonným zástupcom, aby preberali deti z ŠKD po 15.00 hod,  výnimočne  po ukončení stravovania, alebo do 14.00 hod.

      VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

      1.  Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ príslušného oddelenia.

      2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ.

      3.  Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí  učiteľ, ktorý má poslednú  vyučovaciu hodinu.

      4.  Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do                   svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú
           vychovávateľovi.

      5.  Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti.

      6.  Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

      7.  Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.

      8.  V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.

      9.  Používanie mobilných telefónov je zakázané!

      10. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané!

      12. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.

      13. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci so zákonným zástupcom a vedením školy.

      14. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

      15. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.

      16. Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom zákonného zástupcu.

      17. Ak preberá dieťa súrodenec mladší ako 18 rokov je potrebný informovaný súhlas obidvoch zákonných zástupcov.

      18.  Ak odíde dieťa z ŠKD /napr. domov, krúžky, ZUŠ/ bez sprievodu zákonného zástupcu, právnu zodpovednosť za dieťa preberajú obaja zákonní zástupcovia !

      19.  Na základe telefonického hovoru nesmie byť dieťa uvoľnené z ŠKD!

      20.  Zákonný zástupca je povinný prebrať dieťa do ukončenia prevádzky ŠKD.

      VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

      1.   Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 12,- € mesačne na jedno dieťa.

      2.   Príspevok na úhradu uhrádza zákonný zástupca mesačne, vždy do 10.-teho dňa v mesiaci.

      3.   Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

      4.   Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

      5.   Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

      6.   Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje bezhotovostnou platbou na  č. ú.  SK80 0200 0000 0016 3717 9057.

      7.   Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.

      VIIIZáverečné ustanovenie

      1.   Zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na  pedagogickej rade. 

      2.  Triedni učitelia, vychovávateľky, sú povinní oboznámiť zákonných zástupcov detí, samotných detí navštevujúcich ŠKD so „Školským poriadkom ŠKD“. O oboznámení sa s poriadkom je potrebné viesť evidenciu na určených tlačivách.

       Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť dňom 3. 9. 2020.

       

      V Sliači 03.09.2020

      Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy

       

      Príloha č.1 ku Školskému poriadku Školského klubu detí Pramienok

      Dieťa je povinné : 

      • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      • dodržiavať školský poriadok ŠKD a ďalšie vnútorné predpisy ŠKD,
      • chrániť pred poškodením majetok ŠKD a majetok, ktorý ŠKD využíva na výchovu a vzdelávanie,
      • konať tak, aby sa neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní v ŠKD,
      • ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov ŠKD,
      • rešpektovať pokyny zamestnancov ŠKD, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, s vnútornými predpismi ŠKD a dobrými mravmi,
      • do ŠJ odchádzať v sprievode vychovávateľky,
      • pri obede v ŠJ dodržiavať pokyny vychovávateľky a miesto pri stole zanechať čisté,
      • dodržiavať čas odchodu domov uvedený v osobnom spise dieťaťa, v prípade iného času odchodu predložiť písomný súhlas rodičov,
      • správať sa podľa pokynov vychovávateľky,
      • neodchádzať z ŠKD bez súhlasu vychovávateľky,
      • nevyrušovať ostatné deti v čase písania domácich úloh,
      • dodržiavať pokyny vychovávateľa v čase vychádzky alebo pri pobyte na čerstvom vzduchu,
      • udržiavať poriadok na svojom stole a v oddelení,
      • dodržiavať základné hygienické a kultúrne pravidlá,
      • počas pobytu v ŠKD vypnúť mobilný telefón.
    • zatiaľ žiadne údaje