• Školský špeciálny pedagóg

     • Poradenstvo

     •          Ponuka špeciálnopedagogických služieb

      Mgr. Mariana Sláviková

       Práca so žiakmi                        

      Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na precvičenie učiva, ktoré robí žiakom ťažkosti. Podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálnopedagogickými potrebami, ktorí neboli začlenení - sú to žiaci 2. až 4. ročníkov. Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dôležitú úlohu špeciálnopedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

      Práca s rodičmi                                                               

      Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri vzdelávacom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a podpora rodiča v jeho úlohe výchovy dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Práca s učiteľmi a výchovným poradcom a školskou psychologičkou       

                                                          

      Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací program,  do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

      Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

       Proces vzdelávania dieťaťa so ŠVVP si  vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

      Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

       Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga:

       Učebne: špeciálno-pedagogická učebňa vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

       Pomôcky:  čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá). Nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC realizované na notebooku aj PC. Pomôcky zamerané na precvičenie jemnej, hrubej motoriky  - navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky...

       

      Náplň špeciálno-pedagogických cvičení:

      Žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti a aktivity:

      ·         rozvoj špecifických funkcií

      ·         zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích procesov

      ·         spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,

      ·         rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie

      ·         rozvoj číselných predstáv

      ·         práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,

      ·         algoritmus riešenia slovných úloh

      ·         orientácia v rovine, v priestore a čase.

       

       Žiaci s autizmom, AS:

      ·         zvládanie stresových situácií

      ·         pochopenie slovných a písomných inštrukcií,

      ·         socializácia žiaka do prostredia kmeňovej triedy,

      ·         potreba krátkodobých cieľov (splnenie úlohy),

      ·         motorické čítanie,

      ·         tréning jemnej motoriky,

      ·         rozvoj slovnej zásoby a učebných spôsobilostí

       

      Formy spolupráce: 

      Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička na škole, psychológ a pedagogické asistentky tvoria tím rovnocenných odborníkov. Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Snaží sa čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia.

       

       

                                                                                   

    • zatiaľ žiadne údaje