• Vlastivedná sieň Štefana Hudáka

     • Podujatia

     • PREHLIADKY, PREDNÁŠKY A BESEDY

      •    Voľné hromadné prehliadky priestorov vlastivednej siene s možnosťou výkladu a prezentácie

           historických a archívnych materiálov - žiaci ZŠ, deti MŠ, verejnosť

      .    Premietanie náučných filmov, prezeranie regionálnej knižnice a archívu kroník

       •   Prednášky o histórii a súčasnosti mesta Sliač, o historických pamiatkach mesta, o literárnych

          osobnostiach a Sliači, a i.

      •    Dni otvorených dverí vlastivednej siene - prehliadky priestorov, prednášky, besedy, exkurzie,

          premietanie náučných filmov

      •    Tvorivé dielne pre deti a žiakov so zameraním na regionálnu a vlastivednú výchovu

      •    Spomienkové slávnosti pri príležitosti významných výročí mesta a Slovenska - oslobodenie

          mesta, ukončenie sv. vojny, výročie prvej písomnej zmienky a pod.

      .    „Advent v sieni" - predvianočné posedenie pri koledách a vianočnom stromčeku

      •    Metodické stretnutia učiteľov a priateľov uplatňujúcich regionálne a tradičné ľudové prvky 

           vo výchovno-vzdelávacom procese a v osvetovej praxi

       

       KVÍZY A SÚŤAŽE

      •     „Slovensko - otázky a odpovede" - ústny kvíz o našej vlasti z oblasti histórie, kultúry, geografie,            prírodných vied, športu a i.

      •    „Predvianočný kvíz" z histórie a súčasnosti mesta Sliač

      •     „Po stopách Sliača" - súťažné dopoludnie v areáli kúpeľov Sliač

      •     „Sliač v mojom srdci" - literárno-výtvarná súťaž

      •    „Detvan" - vlastivedná olympiáda

      •    „A Region in Europe" - vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku s dôrazom na regionálnu a                     multikultúrnu výchovu


      EXKURZIE

      •    Prehliadka mesta a kúpeľov Sliač historickými pamiatkami

      •    „Literárne osobnosti a Sliač" - exkurzia po stopách lit. osobností v Sliači

      •    „Dni       Andreja      Sládkoviča"       -     exkurzia      po      stopách       A.      Sládkoviča      -

           Sliač/Krupina/Radvaň

      •    Návšteva múzeí - Stredoslovenské múzeum BB, „Matejov Dom", Múzeum SNP, Literárno-hudobné        múzeum BB, Drevárske múzeum ZV, Zvolenský zámok, a i.

      •    Výstup na Pustý hrad vo Zvolene

        

      Súčasťou podujatí sú aj pravidelné tematické výstavy z histórie a súčasnosti mesta Sliač v kontexte Slovenska a EÚ. 

    • zatiaľ žiadne údaje