• Žiacka školská rada

     • Výbor Žiackej školskej rady

     • PREDSEDA : Viktória Demianová

      PODPREDSEDA : Marína Černeková

      ZAPISOVATEĽ :   Bianka Michalcová

      KULTÚRNY REFERENT : Barbora Kochlicová

                                              Michaela Mazúchová

      REFERENT PRE ZBEROVÚ ČINNOSŤ :  Lukáš Cagáň

                                                                       Matej Majerský

      REFERENT PRE ZBER ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV :   Júlia Kosturjaková
                                                                                         Simona Rybošová

                                                                                        

      REFERENT PRE ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ : Michal Priehradník                   

      a) Hovorca – spolupracuje s učiteľmi, ktorí sú poverení vedením pracovných komisií, ktorými škola zastrešuje aktivity v oblasti kultúry, propagácie, zdravého životného štýlu, prevencie, environmentálnej výchovy a prostredníctvom médií informuje školskú komunitu o pripravovaných aktivitách, na ktorých sa podieľa aj žiacky parlament, zverejňuje úspechy jednotlivých žiakov ako aj celej školy, informuje o spolupráci s inými organizáciami a pod.

      b) Kultúrny referent – do tejto funkcie vstupujú dvaja zástupcovia žiackej rady, ktorí úzko spolupracujú predovšetkým s kultúrnou komisiou školy, ktorá ich informuje o pripravovaných podujatiach a poveruje prostredníctvom nich žiacka rada úlohami, ktoré od nich v rámci spolupráce očakáva.

      c) Referent pre zberovú činnosť – aj o túto funkciu sa delia dvaja členovia žiackej rady, ktorí spolupracujú s členmi pracovnej komisie pre environmentálnu výchovu; zabezpečujú a organizujú zberovú činnosť, jej propagáciu, realizáciu a vyhodnotenie.

      d) Referent pre zber štatistických údajov – opäť je vhodné poveriť touto funkciou dvoch členov žiackej rady. Tí majú za úlohu spolupracovať s triednymi učiteľmi jednotlivých tried, od ktorých štvrťročne zbierajú údaje o dochádzke, priemery dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov za triedu, o účasti a úspešnosti na súťažiach a olympiádach, o spolupráci na aktivitách školy a pod. Táto funkcia súvisí s celoročnou školskou súťažou „Najlepší triedny kolektív“.

      e) Referent na zverejňovanie informácií – ide o funkciu tzv. nástenkár. Dvaja poverení členovia žiackej rady sa pravidelne starajú o vzhľad nástenky, ktorá bola žiackej rade v školských priestoroch pridelená, zabezpečujú aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré získavajú od vedenia školy, koordinátora, predsedu a členov ŽR.

                                                                                          

                                                                                  

    • zatiaľ žiadne údaje