• Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole A. Sládkoviča Sliač

    • Pedagogické kluby

    • V rámci projektu sme vytvorili 3 pedagogické kluby. Jeden so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, druhý sa venuje výchovným predmetov a tretí je orientovaný na prírodovedné predmety. Pedagogickí zamestnanci sa stretávajú dvakrát mesačne počas dvoch školských rokov. Kluby sú zamerané na prieskumni-analytické a tvorivé činnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, vedúce k zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických postupov. 

     Nazasadnutiach pedagogického klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so ŠVVP sa pedagógovia zaoberajú najčastejšími diagnózami, s ktorými sa v praxi stretávajú, a riešia otázky rozvoja čitateľskej gramotnosti u týchto žiakov. Ide o výmenu skúseností, spoluprácu s odborníkmi s CPPPaP,  oboznamovanie sa s výstupmi so školení, oboznamovanie sa s novými druhmi metód a foriem vyučovania, tvorbu didaktických pomôcok a pod. 

     Pedagogický klub prírodovedných predmetov je zameraný na rozvoj prírodovednej gramotnosti na škole. Členovia klubu si vymieňajú pracovné skúsenosti z vlastnej praxe so zreteľom na využívanie inovatívnych didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Vďaka znalostiam IKT, implementácii mooderných technológií do vyučovania sú hodiny pre žiakov zaujímavejšie a rozvíjajú i medzipredmetové vzťahy.

     Výchovné predmety svojou obsahovou náplňou a charakterom poskytujú príležitosť na rozvoj kognitívnej a psychomotorickej stránky osobnosti. Formovanie základných pracovných  návykov a zručností žiakov počas celej edukácie prebieha prostredníctvom technicky orienovaných predmetov. Vďaka týmtoí predmetom majú žiaci možnosť experimentovať s rôznymi materiálmi pri hrách i pri práci.  Stretnutia pedagógov v rámci klubu výchovných predmetov sú zamerané na spoluprácu vyučujúcich výchovných predmetov a upevňovanie medzipredmetových vzťahov.   

    • zatiaľ žiadne údaje