• V základnej škole úspešnejší

     • Diseminácia


     •                              Všetci sme jedna rodina                  

      Začiatkom februára 2018 sa v našej základnej škole začal úspešne napĺňať projekt sociálnej a vzdelávacej inklúzie zameranej na zvyšovanie úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt „V ZŠ úspešnejší“ je projektovaný na 3 roky a Európska únia nás cez operačný program Ľudské zdroje v rámci Sociálneho fondu podporí nenávratným finančným príspevkom vo výške viac ako 103 000 EUR. Ten je určený na vytvorenie 3 pracovných miest pre pedagogických asistentov, ktorí pracujú s integrovanými žiakmi individuálnym tempom a podľa ich vlastných výchovno-vzdelávacích špecifík.

      Dôležitým prvkom takéhoto vzdelávania je aj to, že integrovaných žiakov od ostatného kolektívu neizolujeme, ale sa v spolupráci s asistentmi učiteľa usilujeme o ich prirodzenú integráciu do bežnej triedy. Mnohí žiaci s rôznymi problémami tak dostávajú lepšiu šancu plnohodnotne sa vzdelávať bez akýchkoľvek prekážok. Navyše, učiteľ sa v triede môže intenzívnejšie venovať aj talentovaným žiakom, čo pri rôznorodosti a početnosti triedy nie je vždy naplno možné. Pedagogický asistent sa tak stáva skvelým pomocníkom, ktorý sa svojím zameraním podieľa na utváraní rovností príležitostí vo výchove a vzdelávaní – čím napomáha či už priamo alebo nepriamo všetkým skupinám žiakom.

      Popri vyučovacej činnosti projekt ovplyvňuje aj mimoškolskú činnosť v školskom klube detí, krúžkovú prácu či kultúrno-vzdelávaciu oblasť. Zapojení žiaci sa tak významnejšie zapájajú a aktivizujú aj do života školskej a miestnej komunity. Projekt je tak skvelým príkladom zvyšovania úspechu a zbližovania všetkých detí školy v duchu harmonickej rodiny. Výsledkom projektovej činnosti by mal byť sebavedomejší, aktívnejší a motivovanejší žiak.

       

      Mgr. Róbert Borbély, PhD.

      koordinátor projektovej činnosti školy

                                                                                                        

                                                                          Spolu to zvládneme                                                                               

      Práca pedagogických asistentiek je pre žiakov a učiteľov je obrovským prínosom. Projekt "V ZŠ úspešnejší" pokračuje i v tejto neľahkej dobe, kedy sú školy zatvorené a žiaci sa vzdelávajú doma. Dištančné vzdelávanie a online vyučovanie prinieslo všetkým - žiakom, rodičom a pedagógom, nový pohľad na školu. Nik na túto situáciu nebol pripravený, učili sme sa za pochodu, ako čo najlepšie využiť čas strávený za počítačom, notebookom, či mobilom. 

      Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami táto situácia bola o to ťažšia, že im chýbal priamy každodenný kontakt pri vyučovaní s pedagogickou asistentkou. Túto situáciu sme zvládli tak, že každá pedagogická asistentka sa individuálne venuje cez MS Teams žiakom, pripájajú sa na online vyučovanie, spoločne pracujú na úlohách zohľadňujúc individuálne potreby, tempo a špecifiká žiakov, spoločne s vyučujúcimi im pripravujú kompentačné pomôcky na uľahčenie učenia sa. V prípade potreby pedagogické asistentky pomáhali i z roznášaním pracovných listov žiakom priamo domov. 

      Pedagogické asistentky sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej školskej komunity a ich práca je príkladom, že všetko sa dá zvládnuť.  Hoci projekt "V ZŠ úspešnejší" končí v januári 2021, našim záujumom je zapojiť sa do ďalších výziev, aby sme dali šancu plnohodnotne sa vzdelávať všetkým žiakom našej školy.

                                                                                                                                              Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy 

    • zatiaľ žiadne údaje