• Rada školy

     • Členovia Rady školy

     • Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti vedenia i zamestnancov školy.

       

      Rada školy má 11 členov.

      Predseda: Mgr. Martina Kuzmová 

      Podpredseda: Mgr. Jaroslav Benčík

       

      Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

      - MESTO Sliač:                

      Dáša Kochlicová

      Mgr. Dávid Slavkovský 

      Mgr. Michaela Mikušková  

      doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.  

             

      Zvolení zástupcovia rodičov:

      Mgr. Martina Kuzmová                               

      Mgr. Lucia Kapustová                                      

      Mgr. Jaroslav Benčík                                    

      Andrej Roziak                          

       

      Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

      Mgr. Ingrid Majerská                         

      Mgr. Miloslav Storoška                    

       

      Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
      Ivana Urdová     

       

    • zatiaľ žiadne údaje