• Erasmus+ / eTwinning

     • Building fairplay

     • Projekt Building Fair Play (2017 – 2018) – medzinárodný mobilitný projekt programu Erasmus+ mládež a šport v spolupráci s občianskym združením Agilita. Jeho  zámerom bolo rozvíjanie aktívnej diskusie mladých ľudí k téme fair play a radikalizácie mládeže cez šport a zdravie. Cieľom bolo otvoriť verejnú diskusiu na pilotnej vzorke mladých ľudí dvoch krajín EÚ (Slovensko a Nemecko) s cieľom získania ich aktuálneho názoru a pohľadu na riešenia problematiky, do ktorej často vstupujú len odborníci. Mládežnícka výmena prebiehala neformálnym spôsobom učenia prostredníctvom projektovej práce, práce s IKT, brainstormingu, rolových hier a simulácií, diskusií, workshopov, tvorivej dramatizácie, mini-konferencií, outdoorových aktivít a i. Súčasťou bolo aj rozvíjanie jazykových zručností a poznávanie reálií partnerských krajín. Téma projektu vychádzala z priorít Európskej únie – programu v oblasti radikalizácie mládeže. Projekt efektívne reagoval aj na viacero súčastí Stratégie pre mládež: zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participácia. Rozpočet: 19.200 EUR.

    • zatiaľ žiadne údaje