• Erasmus+ / eTwinning

     • KA1 Diverzita

     • Úspešné alsolvovanie kurzov

      Hoci projekt DIVERZITA začal v júli 2019 a mal byť ukončený v júni 2021, pandemická situácia nám nedovolila realizovať aktivity podľa pôvodných plánov. Preto sme požiadali národnú agentúru o predĺženie trvania projektu do konca roka 2021. Mobilitný projekt vzdelávania pedagógov v zahraničí s názvom DIVERZITA = Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite  sme i napriek nepriaznivej situácii uskutočnili a v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia 1, so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií mohlo 10 zapojených učiteľov v rôznych krajinách EÚ absolvovať štruktúrované kurzy.

      Hlavným cieľom projektu bolo aktualizovať a inovovať v minulosti absolvované vzdelanie pedagogických zamestnancov a získané kompetencie uplatniť v praxi – so zámerom efektívnejšieho, modernejšieho, interaktívnejšieho, aktivizujúcejšieho, zážitkovejšieho, sociálne a kultúrne variabilnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu, a tak naplniť potreby a požiadavky súčasnej doby.

      Naši učitelia tak postupne absolvovali odborné štruktúrované metodické kurzy v 6 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér. Rovnako pôvodný obsah kurzov i vybrané krajiny sme boli nútení zmeniť. Vďaka podpore národnej agentúry sme našli nové vhodné kurzy a vyučujúci mobility uskutočnili.

      Kurzov sa zúčastnili vyučujúci geografie, informatiky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, techniky, vyučujúci 1. stupňa ale aj vedenie školy. Kurzy, ktoré pedagógovia absolvovali boli zamerané na využívanie metódy CLIL, projektové metódy vo vyučovaní, kreatívne metódy v práci so žiakmi so ŠVVP, interaktívne metódy na podporu integrácie žiakov z rôznych kultúr do spolupracujúceho tímu, metodické a jazykové kurzy, využívanie nových zručností pre vyučovanie predmetu technika s použitím nových technológií a edukačných stavebníc, či moderné technológie v práci s nadanými žiakmi.

      Nielen počas vyučovania, ale aj v čase po ňom potrebujú žiaci podporu, pozornosť a starostlivosť. Aby sme vytvorili bezpečné miesto, kde sa deti budú cítiť dobre, kurz absolvovala i vedúca vychovávateľka. Chceme do aktivít školského klubu detí zaradiť kreatívne terapeutické prístupy, prostredníctvom ktorých využijú vychovávatelia umenie, hudbu, drámu a poéziu na rozvoj postojov a vzťahov medzi deťmi školskom klube.

      Veríme, že zapojenie sa do projektu bude mať pozitívny dopad na ďalší profesionálny rast pedagogických zamestnancov obohatený o skúsenosti zo zahraničnej vzdelávacej mobility. Dôležitým dopadom bude následné zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
      Na úrovni manažmentu chceme vytvoriť pozitívnu klímu, motivovať učiteľov k práci a efektívne plánovať ich ďalší profesionálny rast. Veríme, že sa vedenie školy i pedagógovia inšpirovali príkladmi dobrej praxe v zahraničí.

      Vďaka získaniu Erasmus+ akreditácie na roky 2021 -2027 chceme do budúcnosti tvoriť kvalitné medzinárodné projekty, do ktorých budeme môcť zapojiť ďalších pedagógov a žiakov školy. Vďaka doterajším nadobudnutým zručnostiam chceme naďalej spolupracovať, navzájom sa podporovať a efektívne komunikovať. Kľúčovými témami školy, ktorým sa v budúcnosti chceme v projektoch venovať je životné prostredie a jeho ochrana, digitálne a jazykové zručnosti a inklúzia.                                                    

      Z dlhodobého hľadiska očakávame, že sa do medzinárodných projektov zapoja ďalší učitelia, širšia verejnosť, čím podporíme myšlienku spoločnej komunity. Zároveň pripravíme žiakov na štúdium, prácu a život v 21. storočí.

      Mgr. Alžbeta Krúpová, koordinátorka

       

      Projekt DIVERZITA - informácia o projekte

      Naša škola realizuje od roku 2019 mobilitný projekt vzdelávania pedagógov v zahraničí s názvom DIVERZITA = Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite. Ide o dvojročný projekt v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia 1, so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií 10 zapojených učiteľov v rôznych krajinách EÚ.

      Hlavným cieľom projektu je aktualizovať a inovovať v minulosti absolvované vzdelanie pedagogických zamestnancov a získané kompetencie uplatniť v praxi – so zámerom efektívnejšieho, modernejšieho, interaktívnejšieho, aktivizujúcejšieho, zážitkovejšieho, sociálne a kultúrne variabilnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Naši učitelia tak postupne absolvujú odborné štruktúrované metodické kurzy v 7 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér. Ide o nasledovné vzdelávacie aktivity (štruktúrované kurzy):

      1. Špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie; Írsko – orientovaný na manažment a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – najmä na ADHD a DYS-diagnózy prostredníctvom inklúzneho učenia sa cez rôzne učebné štýly a postupy.

      2. Kreatívne metódy vo vzdelávaní so špeciálnymi potrebami; Fínsko – zameraný na prácu so žiakmi z rôznych vekových, sociálnych, kultúrnych a intelektových vrstiev prostredníctvom multisenzorického učenia a vnútornej diferenciácie v triede.

      3. Moderné technológie a nadaní žiaci; Česká republika – zameraný na zručnosti v oblasti využívania moderných technológií vo výučbe a vzdelávaní nadaných žiakov.

      4. Metodický kurz ruského jazyka; Lotyšsko – orientovaný na rozvoj jazykových zručností a metodiku výučby zahrňujúcu špecifiká výučby začiatočníkov; na tvorbu a výber kompenzačných učebných pomôcok.

      5. Tvorivá dramatika vo výučbe cudzieho jazyka; Írsko – zameraný na dramatické metódy a techniky ako motivačného, zábavného a edukačného prvku vo výchove a vzdelávaní.

      6. Prevencia šikany a kyberšikany; Španielsko – zameraný na prevenciu šikany a kyberšikany formou tvorivej dramatiky, rolových hier a prípadových štúdií.

      7. Profesionalizácia vyučovania prostredníctvom prípadových štúdií; Nemecko – zameraný na prípadové štúdie vo vedení nehomogénnej triedy cez kooperatívne a projektové učenie.

      8. Výučba cudzieho jazyka metódou CLIL; Írsko – zameraný na obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie s cieľom využitia cudzieho jazyka ako prostriedku komunikácie a zdieľania vzdelávacieho obsahu a kultúrnych reálií aj v nejazykových predmetoch.

      9. Výučba kontroverzných tém v školských podmienkach; Poľsko – orientovaný na predchádzanie všetkým formám diskriminácie – rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

      10. Špecializovaný kurz pre učiteľov ruského jazyka; Lotyšsko – zameraný na kooperatívne učenie, učenie príbehom, gramatické hry, učenie prostredníctvom IKT, učenie prostredníctvom hudby a piesní, učenie s využitím všetkých typov inteligencií a pod.

      Aktuálne je realizácia projektu vzhľadom na pandemickú krízu pozastavená. Mnohé kurzy museli byť pred svojím začiatkom zrušené alebo preložené na neurčitý čas. Vývoj situácie však bude podrobne sledovaný a pevne veríme, že už čoskoro budú môcť mnohí z nás jednotlivé aktivity absolvovať so zámerom skvalitnenia výučby a klímy našej školy.

      Mgr. Miroslava Borbélyová

      koordinátorka projektu

       

      PROJEKT v programe Erasmus+, kľúčová akcia 1

      Začiatkom tohto roku bol podaný projekt ZŠ A. Sládkoviča Sliač v rámci programu Erasmus+ so zameraním na medzinárodné vzdelávacie mobility zamestnancov školy. Projekt s názvom DIVERZITA –  Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite je zameraný na odborné a metodické štruktúrované kurzy, ktoré absolvujú naši 10 pedagógovia vo 8 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér.

      Projekt bol v týchto dňoch v náročnom výberovom konaní podporený sumou 26.500 EUR z prostriedkov Európskej únie.

      Realizáciou projektových aktivít a následnou aplikáciou nadobudnutých poznatkov a zručností do vyučovania by malo dôjsť k neustále sa zlepšujúcej sociálnej klíme v škole v jednotlivých triedach; k vyučovaniu založenom na partnerstve žiak - učiteľ; k rešpektovaniu kultúrnej a sociálnej inakosti.

                                                                                                                                Róbert Borbély, autor projektu

    • zatiaľ žiadne údaje